Actualisatie verkeersgegevens monitoringstool noodzakelijk?

Vraag

Is het altijd nodig de verkeersgegevens in de monitoringstool te actualiseren?

Antwoord

Het oorspronkelijk NSL liep van 2009 t/m 2014. In het verlengde NSL 2015/2016 zijn de verplichtingen afgenomen, maar geldt nog steeds een noodzaak om de monitoring van het NSL actueel te houden.

In 2016  wordt gekeken of de Europese normen na de derogatietermijn gehaald worden. Daarnaast vormt het verlengde NSL input voor de PAS (Programmatische Aanpak Stikstofdepositie) en toont het openbare informatie over verkeersstromen en luchtkwaliteit.

In de handleiding van de monitoringstool staat een schema opgenomen dat helpt bij het kiezen of de verkeersgegevens geactualiseerd moeten worden. Het doel van de actualisatie is dat de verkeersgegevens in gebieden waarin overschrijdingen op kunnen treden voldoen aan de wettelijke eisen. De beheerder van de verkeersgegevens moet de keuze voor de wijze van actualiseren kunnen verantwoorden tegenover derden, waaronder burgers.

In de overschrijdingsgevoelige gebieden moeten het gepasseerd jaar, 2015 en 2020 actueel gehouden worden. Het jaar 2030 is niet verplicht.