Crematoria en begraafplaatsen

Begraafplaatsen, crematoria, strooiveldjes en opbaarplaatsen worden aangegeven in het bestemmingsplan. Belangrijkste wet- en regelgeving is de Wet op de lijkbezorging en het Besluit op de lijkbezorging. Voor begraafplaatsen zijn er geen specifieke locatie-eisen, behalve dat een locatie in een rustige omgeving aan te raden is. Dit in verband met de mogelijke verstoring van de begrafenisplechtigheid door geluid.

Begraafplaatsen worden steeds vaker gezien als een waardevol groenelement. Verstoring op begraafplaatsen is relatief beperkt, waardoor (bijzondere) flora en fauna een kans krijgen. Ook wordt bij het ontwerpen van nieuwe begraafplaatsen de inrichting zodanig aangepast dat ook derden voordeel hebben bij een dergelijk groen element. Daarnaast kan een begraafplaats cultuurhistorisch waardevolle elementen bevatten. De hierboven genoemde aspecten kunnen in het bestemmingsplan worden geregeld en beschermd.

Een nieuwe ontwikkeling zijn de natuurbegraafplaatsen waar stoffelijke resten worden begraven of as wordt uitgestrooid in de natuur. Een natuurbegraafplaats is dan ook iets anders dan een groene begraafplaats. Een natuurbegraafplaats is in de eerste plaats een stuk bos of natuurgebied en in de tweede plaats een begraafplaats. Bij veel groene en parkachtige begraafplaatsen is dat andersom. Bovendien wordt op een natuurbegraafplaats niet geruimd, zijn de graven over het algemeen minder diep en liggen de lichamen boven en naast elkaar. Omdat dit een vrij nieuw fenomeen is, is er nog weinig bekend over de milieueffecten van een dergelijke begraafplaats.

Ook verschijnen er steeds meer begraafplaatsen of crematoria voor dieren. Voor de verzorging van de stoffelijke resten van dieren is de Wet op de lijkbezorging niet van toepassing.

De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)-publicatie Bedrijven en Milieuzonering geeft als grootste afstand voor crematoria 100 meter aan. Voor begraafplaatsen en uitvaartcentra is de afstand minimaal 10 meter. Vaak worden deze afstanden of groter afstanden gehanteerd, mede uit eerbiediging van de overledenen en familie (piëteit). Maar door het gebruik van omheiningen en groenafscheidingen komen kleinere afstanden ook voor.

Verwijzingen

  • Wet op de lijkbezorging (Wlb) van 26 maart 1998, Stb. 1998, 198
  • Besluit op de lijkbezorging (Blb) van 4 dec. 1997, Stb. 1997, 647
  • Activiteitenbesluit (paragraaf 4.8.9) van 15 maart 2012, Stb. 2012, 127
  • Inspectierichtlijn Lijkbezorging, VROM-inspectie, Maart 2004
  • Bedrijven en Milieuzonering, VNG, 2007.