Horeca

Horeca brengt leven in centra en reuring in gemengde gebieden. Het is prettig om in de buurt een hapje te kunnen eten of op een terras te zitten. Maar horeca kan ook overlast geven op de omgeving. Denk aan overlast door muziek of pratende mensen op het terras.

Zonering, afstand houden, is een belangrijk middel om te voorkomen dat er hinder ontstaat. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is de Handreiking bedrijven en milieuzonering van de VNG. (Vereniging Nederlandse Gemeenten) Soms zijn ook andere maatregelen nodig om overlast te voorkomen.

Hoe werkt het onder de Omgevingswet?

Ruimtelijke inpassing

Visie en beleid

De realisatie van horeca kan veel impact hebben op de omgeving. Veel gemeenten hebben daarom horecabeleid. Hierin staat waar horeca(concentraties) zijn toegestaan. Ook is vaak aangegeven welke typen horeca mogelijk zijn op de verschillende locaties. Soms hebben gemeenten ook terrassenbeleid.

Bestemmingsplantoets

bestemmingsplan

Of horeca of uitbreiding daarvan past in het bestemmingsplan, kunt u zien op www.ruimtelijkeplannen.nl .

Wijziging bestemmingsplan of omgevingsvergunning afwijken

Past de horeca niet in het bestemmingsplan en past deze wel in het geldende beleid? Dan kan het bestemmingsplan gewijzigd worden of een omgevinsgvergunning afwijken worden verleend. Voor kleine afwijkingen geldt vaak een kortere omgevingsvergunningsprocedure dan voor grotere afwijkingen.

Ruimtelijke onderbouwing

Bij een bestemmingswijziging of een omgevingsvergunning afwijken hoort een ruimtelijke onderbouwing.  Hieruit moet blijken of de horeca goed is in te passen in de omgeving. Hierbij zijn verschillende omgevingsaspecten van belang, zoals geluid, verkeer, parkeren en geur.

Bouwen en gebruik

Omgevingsvergunning bouwen

Voor de realisatie van een horecabedrijf kan (bij nieuwbouw of verbouw) een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig zijn. Check of een omgevingsvergunning nodig is op het Omgevingsloket.

Exploitatievergunning APV

Voor het starten van een horecabedrijf is in de meeste gemeenten een exploitatievergunning horecabedrijf nodig op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ook voor het terras of evenementen is vaak een vergunning nodig.

Activiteitenbesluit

Veel bedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit. Hiervoor is geen omgevingsvergunning milieu nodig. Nieuwe bedrijfsactiviteiten moeten gemeld worden. In het Activiteitenbesluit staan per activiteit eisen waaraan voldaan moet worden.

Terrasvergunning

Voor een terras is vaak een vergunning nodig op basis van de APV (de terrasvergunning). Als het terras niet past in het bestemmingsplan is er ook een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan nodig.

Meer informatie

Ondernemersplein

Op het Ondernemersplein vindt u meer informatie over het starten van een horecabedrijf, zoals:

Koninklijke Horeca Nederland

Meer informatie over de benodigde vergunningen bij het starten van een horecabedrijf vindt u op de website van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Evenementen bij horeca

Voor het toestaan van evementen bij een horeca-inrichting is vaak een evenementenvergunning nodig. Bij evenementen die veel effect hebben op de omgeving geeft het bestemmingsplan aan of deze zijn toegestaan.