Ruimtelijke regelgeving

Bij ruimtelijke ontwikkelingen is er vaak een ruimtelijk besluit nodig, zoals een omgevingsvergunning afwijken of een wijziging van het bestemmingsplan. De wet- en regelgeving biedt verschillende mogelijkheden om ontwikkelingen te kunnen faciliteren.

Hier vindt u informatie over de wettelijke kaders en instrumenten van de ruimtelijke planvorming en de bijbehorende wet- en regelgeving zoals de Wro, de Wabo, de Chw en Milieueffectrapportage.

Wet ruimtelijke ordening

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) regelt hoe ruimtelijke plannen tot stand komen en welke bestuurslaag voor deze plannen verantwoordelijk is. Daarnaast regelt de Wro de verhoudingen in het ruimtelijk domein tussen de verschillende overheden in Nederland.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. Hier vindt u informatie over de omgevings-vergunning "Afwijken bestem-mingsplan".

Crisis- en herstelwet

Met procedurele versnellingen voor bepaalde besluiten en via experi-menteerbepalingen doelgericht werken aan werkgelegenheid en duurzaamheid. Dat is het doel van de Crisis- en herstelwet (Chw).

Milieueffectrapportage

Besluitvorming over ruimtelijke plannen vraagt altijd om een integrale afweging tussen vele, soms tegenstrijdige, belangen. In deze afweging kan de milieu-effectrapportage, natuurlijk vanuit het milieuperspectief, een positieve rol spelen.

Interimwet Stad- en milieubenadering

Het instrument Stad & Milieu richt zich op de realisering van ruimtelijke initiatieven op milieubelaste plekken.