Aanpak ZZS

De aanpak van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in water richt zich op het weren van ZZS uit de leefomgeving vanuit bestaande en nieuwe lozingen en kent de volgende 3 kernelementen:

Deze komen achtereenvolgens als toetsstappen bij de beoordeling van een lozing aan bod. Het is een andere formulering van het eerder geldende algemene waterkwaliteitsbeleid. Het bevoegd gezag en bedrijven kunnen daarom ook gewoon verder gaan met hun huidige werkmethodes. Die zitten verwerkt in de Algemene BeoordelingsMethodiek (ABM) en het Handboek Immissietoets. Door bij directe en indirecte lozingen de ABM uit te voeren weten initiatiefnemer en bevoegd gezag dat een ZZS vrijkomt. Deze toetsing is nodig bij het opstellen van:

De aanpak is hieronder schematisch weergegeven.

Van Beleidsdoel naar Aanpak ZZS weren uit de leefomgeving


Van Beleidsdoel naar Aanpak ZZS weren uit de leefomgeving