Continue verbeteren

De kern van het continue verbeteren is informatieverstrekking in vijfjaarlijkse cycli.

Van Beleidsdoel naar Aanpak ZZS weren uit de leefomgeving

Het overgrote deel van de ZZS-lozingen is afkomstig van reeds bestaande lozingen. ZZS werden voorheen echter aangeduid als A-stoffen. Voor deze lozingen heeft het bevoegd gezag:

Belangrijke pijler in de aanpak van ZZS, naast bronaanpak en minimalisatie, is het proces van continue verbeteren. Dit verplicht de lozer iedere 5 jaar te rapporteren aan het bevoegd gezag over:

  • De getroffen maatregelen om de emissie van ZZS te verminderen, en
  • De technieken die op de markt beschikbaar zijn gekomen om verdere invulling aan de minimalisatie te geven.

Deze stap is, zoals de naam al zegt, een continue proces. De rapportage is géén momentopname van de stand van zaken vlak voor het verstrijken van de deadline. Het rapport moet inzicht verschaffen over alle ondernomen acties (inclusief resultaten) binnen de periode van 5 jaar. Als er nieuwe Beste Beschikbare Techniek (BBT) haalbaar en betaalbaar zijn moet de lozer deze technieken toepassen.

PDCA-systematiek

Bij continue verbeteren is fasering mogelijk, zodat bedrijven dit kunnen integreren in hun reguliere plan-do-check-act (PDCA) cyclus. Door de PDCA-systematiek ook toe te gaan passen op ZZS-emissies komt er meer aandacht voor het minimaliseren van de belasting van oppervlaktewater door ZZS. Vermindering kan op verschillende manieren. Denk aan mogelijkheden als:

  • Vervanging van een ZZS door een andere stof.
  • Aanpassingen in het werkproces die leiden tot een vermindering van de eerder bestaande ZZS-restlozing.
  • Aanpassingen in de end-of-life-cycle waardoor men de ZZS alsnog kan gebruiken in de in productieprocessen.

Vijfjaarlijkse cyclus

De aanpak van emissies van ZZS naar lucht en water komen in lijn. Daarom is net als bij lucht gekozen voor een vijfjaarlijkse PDCA-cyclus waarin gestreefd wordt naar verdergaande emissiereductie. Het bevoegd gezag beoordeelt vervolgens of haalbaar en betaalbaar de ZZS-belasting van oppervlaktewater verder naar beneden kan.

Door het actief verstrekken van informatie in een vijfjaarlijkse cyclus blijft de plicht bij het bedrijfsleven bestaan om continue te verbeteren op het gebied van ZZS. Dit is een impuls om versneld zo laag mogelijke concentraties ZZS in het oppervlaktewater te kunnen bereiken. Met de rapportage wordt de innovatie van de beste beschikbare technieken in de tijd en toepassing ervan in de praktijk zichtbaar. Dit biedt de industrie tevens de mogelijkheid om hiermee invulling te geven aan hun beleid van productstewardship.

Vergunningvoorschrift

Continue verbeteren was voor de introductie van de ZZS-aanpak al een doelstelling van het milieubeleid, maar niet concreet uitgewerkt. Inmiddels is dit in de ABM concreet gemaakt voor ZZS-lozingen. Ook is vastgelegd dat het bevoegd gezag dit als vergunningvoorschrift moet opnemen. Voor inrichtingen die onder algemene regels vallen geldt dat met ingang van de Omgevingswet deze rapportageverplichting in die algemene regels vastgelegd wordt. Tot die tijd geldt de continue verbetering niet voor algemeen geregelde lozingen van ZZS.

Opstellen vermijdings- en reductieprogramma ZZS

Bedrijven met emissies van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) moeten een vermijdings- en reductieprogramma opstellen. In dit programma onderzoekt het bedrijf de mogelijkheden voor bronaanpak en reductiemaatregelen. Het opstellen van een plan van aanpak is hiervan een onderdeel.