Welke normen gelden er voor fijnstof PM2,5 en welke norm is belangrijk voor vergunningverlening?

Vraag

Welke normen gelden er voor fijnstof PM2,5 en welke norm is belangrijk voor vergunningverlening?

Antwoord

In de Wet milieubeheer staan de volgende normen: grenswaarde, plandrempel, richtwaarde, gemiddelde blootstellingsindex en indicatieve waarde.

Voor vergunningverleners is alleen de grenswaarde van belang. Deze geldt sinds 1 januari 2015 en is dus relevant voor een omgevingsvergunning.

Toelichting

Sinds 2008 is een nieuwe Europese richtlijn (2008/50/EG) voor luchtkwaliteit van kracht. Een belangrijke wijziging in deze richtlijn is de invoering van PM2,5. De term PM2,5 wordt gebruikt voor zwevende deeltjes in de atmosfeer met een (aerodynamische) diameter van 2,5 μm of kleiner. In de Wet milieubeheer zijn op 1 augustus 2009 de volgende normen voor PM2,5 geïntroduceerd.

Normen voor PM 2,5
Norm Omschrijving
Grenswaarde jaargemiddelde PM2,5-concentratie van 25 μg/m3waaraan vanaf 2015 moet worden voldaan en die overal van toepassing is.
Plandrempel jaargemiddelde concentratie van 25 μg/m3in 2008, verhoogd met 20%, welk percentage op de daaropvolgende eerste januari en vervolgens iedere 12 maanden met gelijke jaarlijkse percentages wordt verminderd tot 0% op 1 januari 2015.
Richtwaarde jaargemiddelde PM2,5-concentratie van 25 μg/ m3waaraan vanaf 2010 moet worden voldaan en die overal van toepassing is.
Gemiddelde blootstellingsindex (GBI) jaargemiddelde grenswaarde voor de GBI, de zogenaamde blootstellings-concentratieverplichting (BCV), van 20 μg/ m3geldt vanaf 2015.
Indicatieve waarde jaargemiddelde PM2,5-concentratie van 20 μg/m3 vanuit de EU (indicatief). In 2013 zou de EU deze waarde evalueren, om na te gaan of hij kan worden omgezet in een grenswaarde die overal van toepassing is. Deze evaluatie heeft niet plaatsgevonden. Daarom heeft deze waarde geen plek in de Nederlandse regelgeving.

Voor vergunningverleners is alleen de grenswaarde voor PM2,5 van belang. Deze geldt sinds 1 januari 2015 en is dus relevant voor een omgevingsvergunning. Aan de overige normen voor PM2,5 wordt in eerste instantie alleen op nationaal niveau getoetst.