Geluid en ruimtelijke planvorming

Bijna alle ruimtelijke plannen hebben te maken met geluid. Soms als veroorzaker van geluid, zoals bij de aanleg van wegen of bedrijven. Of als ontvanger van geluid bij de realisatie van bijvoorbeeld woningen, gezondheidszorg of onderwijs.

Geluid is lastig omdat de aard van geluid heel verschillend kan zijn. Geluid kan hinderlijk zijn en effect hebben op de gezondheid. Maar geluid is ook vaak leuk (bijvoorbeeld een kermis) of noodzakelijk (signaleringsfunctie).
Belangrijk bij geluid is ook zijn dynamische karakter. Dit verschilt per geluidsbron. Denk daarbij aan: muziek, ruis van een snelweg, een passerende trein, spelende kinderen en een druppelende kraan in de nacht. Omdat geluid lastig in een eenduidig beoordelingsysteem is te vatten, zijn er veel verschillende wetten en toetsingskaders.

Geluidscherm

Gevoelige functies

flat

Gevoelige functies, zoals woningen en scholen,  moeten bij ruimtelijke planvorming beschermd worden tegen hinder.

Maatregelen

geluidscherm

Soms is het nodig maatregelen te nemen om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te kunnen maken in ruimtelijke plannen.

Bestemmingsplan

bestemmingsplan

Bestemmingsplannen ma- ken enerzijds hinderbron- nen mogelijk en anderszijds gevoelige functies.

Afwijken bestemmingsplan

Omgevingsvergunning

Afwijken van het bestemmingsplan kan op verschillende manieren. Daarbij verschilt de doorwerking van de geluidswetgeving.

Hoe werkt het onder de Omgevingswet?