Omgevingsvergunning en vleermuizen

Het vleermuizenprotocol krijgt aandacht op het congres van het Netwerk Groene Bureaus op 18 mei 2017.

Het toepassen van het protocol geeft grote mate van zekerheid dat het bevoegd gezag bij de aanvraag van een 'Verklaring van geen bezwaar' bij de Omgevingsvergunning of ontheffing voor de Wet natuurbescherming geen aanvullend inventarisatieonderzoek verlangt.

Daarnaast zorgt het protocol er voor dat een onderzoek stand houdt in een eventuele juridische procedure. Bij aantasting van het leefgebied van de vleermuizen door bijvoorbeeld de sloop van gebouwen zijn begeleidende maatregelen nodig. De gegevens daarvoor komen uit het onderzoek volgens het protocol.

Bij de aanpassing van het Vleermuisprotocol gaat het om de methoden voor het vaststellen:

  • van winterverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis (zien van zwermende dieren)
  • van zomerverblijfplaatsen van alle soorten vleermuizen (de timing van de veldbezoeken).

De aanpassingen zijn gebaseerd op het oordeel van de deskundigen in het Vleermuisvakberaad.

Meer informatie