Milieueffectrapportage

De milieueffectrapportage (m.e.r.) is een hulpmiddel bij het nemen van besluiten. Op deze manier krijgt het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming. De m.e.r.-procedure is gekoppeld aan de 'moederprocedure'. Dit is de procedure op grond waarvan de besluitvorming plaatsvindt, bijvoorbeeld de bestemmingsplanprocedure, of een omgevingsvergunningsprocedure.

Op deze website vindt u onder andere een Procedurehandleiding - en een Praktijkhandreiking Milieueffectrapportage.

De Procedurehandleiding is bedoeld voor iedereen die te maken krijgt met de m.e.r.-procedure. De handleiding geeft een overzicht van en toelichting op de actuele wettelijke eisen.

In de Praktijkhandreiking staan tips, trucs en informatie en voorbeelden. Deze kunnen u verder helpen bij het opstellen van een m.e.r. of bij het begeleiden van een m.e.r.-procedure. In de Praktijkhandreiking zijn
zes thema's uitgewerkt. Deze zes thema's spelen een belangrijke rol bij de totstandkoming van een m.e.r.:

  • Alternatieven
  • Reikwijdte en detailniveau
  • Participatie
  • Kwaliteit
  • Procesregie
  • Passende scheiding van functies bij projecten

De Commissie voor de milieueffectrapportage is een onafhankelijke adviseur bij m.e.r.-procedures. De Commissie adviseert over de inhoud van milieueffectrapporten.

Nieuws

Mer-scan

Met de mer-scan kunt u nagaan of er een mer(beoordeling)-plicht bestaat op basis van het Besluit Milieueffectrapportage.