Invoeringsbesluit Waterwet

Met het Besluit van 2 december 2009, houdende aanpassing van besluiten met het oog op de invoering van de Waterwet (Invoeringsbesluit Waterwet) Staatsblad, jaargang 2009, nr. 535) is onder andere het Activiteitenbesluit aangepast. Deze aanpassing van het Activiteitenbesluit is op 22 december 2009 in werking getreden, met uitzondering van de aanpassing van het Activiteitenbesluit die is geregeld in artikel XXXIV van het Invoeringsbesluit Waterwet..

Artikel XXXIV van het Invoeringsbesluit Waterwet is in werking getreden op 1 januari 2010, vanwege de samenhang met het besluit van 9 november2009, houdende wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingenmilieubeheer (nieuwe activiteiten in en reparaties van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) (Staatsblad, jaargang 2009, nr.479) dat op die datum in werking is getreden.

Deze aanpassing van het Activiteitenbesluit, heeft geen betrekking op het aspect geluid.