Wijziging 2017 van Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Per 1 maart 2017 is de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017) gewijzigd.

Dit is gebeurd via de Regeling van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 22 februari 2017, nr. IENM/BSK-2017/38343, tot wijziging van de Subsidieregeling verkeerslawaai (Scrt. 2017, nr. 9471).

Deze wijzigingsregeling heeft als doel enkele kleine onvolkomenheden te verbeteren en de laatste verwijzingen naar het per 1 juli 2015 vervallen Besluit milieusubsidies te vervangen.

Belangrijkste wijzigingen:

  • uiterste indieningsdatum wordt 1 februari
  • een beslistermijnvan 13 weken
  • het totale bedrag van de voorschotten bedraagt maximaal 95% van het verleende subsidiebedrag
  • een nieuw subsidieplafond voor het tijdvak 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017