Wijziging Subsidieregeling sanering verkeerslawaai VIII

Per 24 februari 2016 is de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016) gewijzigd. Dit is gebeurd via de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 17 februari 2016, nr. IENM/BSK-2016/12808, tot wijziging van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai en de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder (Scrt. 2016. nr. 9289).

Toelichting bij het wijzigingsbesluit:

"Met de Regeling vernieuwen procedures sanering verkeerslawaai is de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (hierna: de Subsidieregeling) grondig gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen waren gelegen in de procedurele en financiële opzet van de verlening van subsidies voor de voorbereiding, begeleiding en het toezicht (verder: voorbereidingssubsidies) en het inrichten van een facultatieve procedure voor gevelisolatieprojecten, die gemeenten gedurende de uitvoering meer vrijheid geeft en de doorlooptijd van projecten moet verkorten. De onderhavige wijzigingsregeling ziet er op de nieuwe procedures te stroomlijnen en enkele kleine onvolkomenheden te verbeteren.
Daarnaast wordt de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder gewijzigd."