Wijziging Subsidieregeling sanering verkeerslawaai VII

Per 3 februari 2015 is de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015) gewijzigd. Dit is gebeurd via de Regeling van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 29 januari 2015, houdende wijziging van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai en de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder (Regeling vernieuwen procedures sanering verkeerslawaai) (Scrt. 2015, nr. 2775).

Toelichting bij het wijzigingsbesluit:

"De Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (hierna: de Subsidieregeling) bevat regels over het van rijkswege verstrekken van subsidie voor de kosten van maatregelen die worden getroffen in het kader van de sanering van verkeerslawaai. Een aantal regels uit de subsidieregeling is toe aan actualisatie. Zo wordt de opzet van de subsidies voor de voorbereiding, begeleiding en toezicht (verder: Voorbereidingssubsidies) gewijzigd en wordt een facultatieve procedure voor gevelisolatieprojecten ingevoerd, die gemeenten gedurende de uitvoering meer vrijheid geeft en de doorlooptijd moet verkorten. Tevens voorziet deze wijziging in het in overeenstemming brengen van de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder met het gewijzigde doelmatigheidscriterium voor spoorwegen uit de Regeling geluid milieubeheer."