Wijziging Subsidieregeling sanering verkeerslawaai III

Per 1 december 2011 is de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai gewijzigd. Dit is gebeurd middels de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 23 november 2011, nr. IENM/BSK-2011/148804, houdende wijziging van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (verhoging subsidie spoorwegprojecten) (Scrt. 21569).

Bron Bureau Sanering Verkeerslawaai:

Voorheen werd de hoogte van een voorbereidingssubsidie voor spoorwegprojecten op dezelfde manier bepaald als voor alle saneringsprojecten: op basis van artikel 25, eerste lid, van de Ssv, als een vast percentage (18%) van de subsidie voor uitvoeringskosten.

Het afgelopen jaar bleek echter dat de voorbereidingssubsidie die gemeenten ontvangen voor bron- en afschermende maatregelen spoorweglawaai in veel gevallen tekortschiet. Een van de oorzaken hiervan is dat de voorbereidingswerkzaamheden zijn uitgebreid en geïntensiveerd. ProRail raamt mede als gevolg hiervan hogere kosten voor voorbereiding en vraagt hiervoor een garantstelling van de gemeente. De gemeenten zien deze kosten veelal niet gedekt door de voorbereidingssubsidie en zien zich in een aantal gevallen dan ook genoodzaakt om de garantieverklaringen niet te ondertekenen waardoor projecten stil komen te liggen of ernstig worden vertraagd.

De wijziging houdt in dat de voorbereidingssubsidie nu conform artikel 25, vierde lid, van de gewijzigde Subsidieregeling wordt bepaald. De voorbereidingssubsidie bestaat uit twee delen: een forfaitair bedrag van 4% van de geraamde uitvoeringskosten exclusief BTW voor de kosten die de gemeente maakt, vermeerderd met de werkelijke voorbereidingskosten van ProRail. Indien het totale bedrag lager uitvalt dan de oorspronkelijk verleende voorbereidingssubsidie dan vindt geen wijziging plaats.

De gemeenten die dit betreft ontvangen binnenkort een bericht.