Wijziging subsidieregeling wegverkeerslawaai en de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wgh 2016

Per  24 februari 2016 is de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai  en de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wgh gewijzigd.

Dit is gebeurd via de Regeling van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 17 februari 2016, nr. IENM/BSK-2016/12808 tot wijziging van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai en de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder. (Scrt. 2016. nr. 9289).

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Via artikel I wordt de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai gewijzigd.

Met de Regeling vernieuwen procedures sanering verkeerslawaai is de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (hierna: de Subsidieregeling) grondig gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen waren gelegen in de procedurele en financiële opzet van de verlening van subsidies voor de voorbereiding, begeleiding en het toezicht (verder: voorbereidingssubsidies) en het inrichten van een facultatieve procedure voor gevelisolatieprojecten, die gemeenten gedurende de uitvoering meer vrijheid geeft en de doorlooptijd van projecten moet verkorten. De onderhavige wijzigingsregeling ziet er op de nieuwe procedures te stroomlijnen en enkele kleine onvolkomenheden te verbeteren.

Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wgh

Via artikel II van de wijzigingsregeling wordt de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wgh gewijzigd.
In de Regeling wordt de toepassing van steen-mastiekasfalt als bronmaatregel toegevoegd waardoor voor iedere wegdekvervanging met een positief akoestisch effect de maatregelpunten beschikbaar zijn. Hiertoe wordt bijlage 1, tabel 1, van de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder gewijzigd.