Aanvullende voorwaarden aan geluidmaatregelen

Op 10 oktober 2016 is het wijzigingsbesluit "Aanvullende voorwaarden aan geluidmaatregelen" gepubliceerd (Stc. 2016, nr. 31077).

Dit wijzigingsbesluit wijzigt:

  • Regeling geluid milieubeheer
  • Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder
  • Regeling geluidplafondkaart milieubeheer
  • Reken- en meetvoorschrift geluid 2012

De wijzigingen zijn alleen van belang in situaties die gerelateerd zijn aan Hoofdstuk 11 Geluid Wm (geluidproductieplafonds en de sanering van woningen langs hoofd(spoor)wegen).

Regeling geluid milieubeheer en Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder

In artikel I wordt de Regeling geluid milieubeheer (Rgm) aangepast en in artikel II de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder (Rdg). De wijzigingen beogen knelpunten die zich in de uitvoeringspraktijk voordoen, weg te nemen.

Uit onderzoek komt naar voren dat een deel van de op papier benodigde maatregelen in de praktijk onvoldoende geluidreducerend effect heeft. Aanpassing van de regelgeving op dit punt zal een substantiële besparing opleveren. De wijziging strekt er toe dat alleen maatregelen met voldoende akoestische meerwaarde worden genomen.

De wijziging is in de eerste plaats gericht op verbetering van de effectiviteit en uitvoerbaarheid van de Rgm. De bescherming van omwonenden tegen een te hoge geluidbelasting blijft op het in de Wet milieubeheer beoogde niveau. Daarnaast brengt de wijziging de Rdg in overeenstemming met de wijzigingen die in de Rgm worden aangebracht.

Regeling geluidplafondkaart milieubeheer

In artikel III van het wijzigingsbesluit wordt de Regeling geluidplafondkaart aangepast. Deze wordt gewijzigd in verband met een vijftal spoorwegprojecten. Om een nieuw deel van een spoorweg onder de systematiek van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer te laten vallen, dient die spoorweg op de geluidplafondkaart spoor te worden opgenomen. Dit is het geval bij vier van de projecten. Bij één project wordt een gedeelte van een spoorweg van de geluidplafondkaart spoor verwijderd omdat dit spoor buiten gebruik is gesteld.


Reken- en meetvoorschrift geluid 2012

In artikel IV van het wijzigingsbesluit wordt het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 aangepast. Het is wenselijk dat ook voor het berekenen van de geluidproductie de brugemissietoeslag kan worden afgeleid uit meetgegevens bij vergelijkbare bruggen. De wijziging van paragraaf 1.1.3.2 van bijlage V bij het Rmg 2012 voorziet hierin. Dit leidt ertoe dat nieuwe of te wijzigen geluidproductieplafonds niet hoger worden vastgesteld dan nodig is. Daardoor hoeft de beheerder minder geluidbeperkende maatregelen te treffen. Blijkt een brug na realisatie niet aan de gehanteerde emissietoeslag te voldoen? Dan is de beheerder verplicht maatregelen te treffen wanneer daardoor de geluidproductieplafonds overschreden worden. Daardoor blijft de bescherming van omwonenden in stand en worden onnodige maatschappelijke kosten voorkomen.