Kaderwet subsidies IenM

Artikel 10 van de Kaderwet subsidies IenM (Staatsblad 2013, 20) is sinds 5 juni 2013 van kracht en werkt terug tot en met 23 maart 2012.

Met artikel 10 van de Kaderwet subsidies IenM wordt een foutieve verwijzing in de Wet geluidhinder hersteld. Een correcte verwijzing is van belang voor de wettelijk vereiste grondslag voor de subsidiëring van gevelmaatregelen in het kader van de sanering van wegverkeerslawaai, zoals uitgewerkt in de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai.

Algemene info

In 2007 zijn taken van Justitie op het gebied van inburgering en integratie overgeheveld naar het ministerie van VROM. Omdat VROM niet beschikte over goede kaderwetgeving voor subsidies, konden subsidies voor met name inburgering en integratie alleen een goede juridische basis krijgen door ze te baseren op de Wet Justitie-subsidies.
Als gevolg van de implementatie van het subsidiekader, zoals dat is uitgewerkt in de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking, moet subsidieregelgeving hierop worden aangepast. Dit is een goede gelegenheid een Kaderwet VROM- en WWI-subsidies voor te stellen.

Status

Op 18 januari 2013 is de Kaderwet subsidies IenM gepubliceerd (Staatsblad 2013, nr. 20). Artikel 10 van deze Kaderwet is op 15 juni 2013 in werking getreden (Staatsblad 2013, nr. 197) en werkt terug tot en met 23 maart 2012. De overige artikelen van de Kaderwet subsidies IenM zullen/zijn op andere bij koninklijk besluit te bepalen momenten in werking (ge)treden.
U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 32 537.

Belangrijkste kamerstukken:

Aanpassing Wgh

In artikel 10a van het wetsvoorstel (via de derde nota van wijziging) wijzigt de Wgh. Het gaat om een aanpassing van artikel 89. In artikel 89, eerste lid, van de Wet geluidhinder wordt "artikel 111b, tweede lid" vervangen door: artikel 111b, derde lid. De foutieve verwijzing had twee gevolgen:

  1. De eisen aan de binnenwaarde voor saneringssituaties zijn onbedoeld 10 dB strenger (33 dB in plaats van de in het derde lid genoemde 43 dB);
  2. Onbedoeld is een koppeling gelegd met verleende hogere waarden voor de bouw van die woningen.

Het gaat om saneringswoningen: woningen die bij de invoering van de Wet geluidhinder al een te hoge geluidsbelasting hadden. Daarom zal bij de bouw van die woningen nooit het regime van die wet van toepassing zijn geweest. Als gevolg daarvan zal bij die woningen ook geen hogere waarden zijn verleend en is de eis van het tweede lid verder niet van toepassing. Dit houdt in dat er in feite geen wettelijke eis voor het binnenniveau geldt. En daarmee vervalt de grondslag voor de subsidiëring van gevelmaatregelen in het kader van de sanering wegverkeerslawaai, zoals uitgewerkt in de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai.