Bodem- en veiligheidsvoorschriften bovengrondse opslag tanks: Polyesterhars

Op deze pagina staat informatie over de bodem- en veiligheidsvoorschriften voor het opslaan van de polyesterhars in bovengrondse opslagtanks (paragraaf 4.1.3 van het Activiteitenbesluit en de -regeling):

Op de pagina Opslagtanks bovengronds staan de vindplaats, grenzen van vergunningplicht en een uitleg over begrippen zoals opslagtank en procestank.

Algemeen

In de Activiteitenregeling zijn voor de opslag van polyesterhars in bovengrondse tanks de volgende algemene regels opgenomen:

 • Artikel 4.14:
  • tank en leidingen verkeren in goede staat
  • opslagtanks, leidingen en appendages zijn geschikt voor de opgeslagen stoffen

  • de opslagtank staat op de vloer, uitzonderingen hierop zijn:

   • als door de constructie van de bijbehorende procesinstallatie plaatsing op de vloer onmogelijk is, of

   • als het een bestaande tank is die is geïnstalleerd voor de datum waarop dit artikel op de inrichting van toepassing werd
 • Artikel 4.18: voorzieningen ter bescherming van bodem en oppervlaktewater, zie hiervoor de pagina Opslaan bodembedreigende vloeistoffen in bovengrondse tanks.

Afstandseis tot (beperkt) kwetsbaar object

Het vulpunt van de opslagtank van polyesterhars en de opstelplaats van de tankwagen ligt op ten minste 20 meter van een buiten de inrichting gelegen (beperkt)kwetsbaar object (artikel 4.5b Activiteitenbesluit). Deze afstandseis geldt niet voor tanks die zijn geïnstalleerd voor 1 januari 2013.

Installatie- en tankcertificaat

In artikel 4.15 van de Activiteitenregeling staat de eis dat een opslagtank voor polyesterhars is geïnstalleerd en wordt onderhouden door een gecertificeerd tankinstallateur, volgens het normdocument BRL K903.

Met deze eis geldt de verplichting voor het beschikbaar hebben van een installatiecertificaat. Omdat een installatiecertificaat niet kan worden afgegeven zonder een tankcertificaat, is de verplichting tot het hebben van een tankcertificaat niet opgenomen als eis.

Een tankcertificaat alleen is niet voldoende, omdat dit certificaat bijvoorbeeld niet het inhoudmeetsysteem, de overvulbeveiliging, de antihevelvoorziening of de locatie van de geplaatste tank omvat.

PGS 31

Een stationaire opslagtank voor de opslag van polyesterhars voldoet aan de in artikel 4.15 van de Activiteitenregeling opgenomen voorschriften van de PGS 31. Paragraaf 6.5 van PGS 31is niet van toepassing op een bovengrondse opslagtank met polyesterhars die is geïnstalleerd voor 1 juli 2020.

Niet op verdieping

Een opslagtank van polyesterhars olie staat niet op een verdieping. In afwijking hiervan mag een bestaande opslagtank met polyesterhars tot het moment van de eerst volgende keuring (15 of 20 jaar na installatie) op een verdieping staan. Bij maatwerkvoorschrift kan het bevoegd gezag toestaan dat een opslagtank op een verdieping staat. Aan opslagtanks op een verdieping kunnen eisen gesteld worden over de toegankelijkheid van de opslagtank voor brandbestrijding.