Wat waren de eisen voor mestbassins, voordat het Activiteitenbesluit dit regelde?

Vraag

Welke eisen stelden de voormalige agrarische AMvB´s aan mestbassins? Blijven deze eisen gelden voor bestaande mestbassins, ook al is het Activiteitenbesluit van toepassing?

Antwoord

Hieronder vindt u de eisen voor de aanleg van mestbassins en afdekkingen van de toenmalige agrarische AMvB´s (Besluit mestbassins, Besluit landbouw, Besluit akkerbouw en Besluit melkrundvee). Hoewel deze besluiten niet meer gelden, hebben ze nog wel betekenis voor bestaande mestbassins opgericht vóór 1 januari 2013, die destijds al onder zo´n AMvB vielen (zie artikel 6.5g Activiteitenregeling). Deze mestbassins moeten voor de aanleg en uitvoering nog steeds voldoen aan deze eisen - maar niet voor de keuring.

Aanleg en uitvoering: Bouwtechnische Richtlijnen Mestbassins

Het mestbassin en de afdekking moet voldoen aan de Bouwtechnische Richtlijnen Mestbassins (voorschrift 1.3 en 1.4 van bijlage I van het voormalige Besluit mestbassins). Op grond van bijlage II onder 1e moet de veehouder een verklaring van de installateur van het bassin hebben, waaruit blijkt dat het bassin zodanig is uitgevoerd dat aan de voorschriften 1.3 en 1.4 wordt voldaan en welke referentieperioden van toepassing zijn.

Dit is niet persé een certificaat op grond van BRL 2342. Zo´n BRL 2342-certificaat is onder het Besluit mestbassins niet verplicht - maar wél een garantie dat het mestbassin/de afdekking voldeed aan de technische eisen. Een certificaat op grond van BRL 2342 geeft géén garantie voor de aanleg.

Keuring: BRL 2344

De eisen van voormalige agrarische AMvB´s voor de keuring gelden niet meer. Het overgangsrecht van het Activiteitenbesluit verwijst voor de keuring niet naar de voormalige agrarische AMvB´s. De voorschriften van het Activiteitenbesluit gelden gewoon, ook voor bestaande mestbassins (van vóór 1 januari 2013). Dat houdt in: keuren volgens BRL 2344.