Monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2012

Om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) opgezet. Om de voortgang van het verbeterprogramma te volgen en tijdig bij te kunnen sturen is aan het NSL een monitoringprogramma verbonden.

De monitoringsrapportage met de resultaten van de monitoring NSL 2012 is op 20 december 2012 door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu naar de Tweede Kamer verstuurd. De monitoringsrapportage is beschikbaar op de website van het RIVM. Vanaf begin januari zijn de resultaten en invoergegevens van de Monitoringsronde 2012 openbaar toegankelijk via de website http://www.nsl-monitoring.nl/.

In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) werken de Rijksoverheid en decentrale overheden samen om te zorgen dat Nederland overal tijdig aan de grenswaarden voor fijnstof (PM10, 2011) en stikstofdioxide (NO2, 2015) zal voldoen.

Volgens de resultaten van het monitoringsprogramma van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) daalt de gemiddelde concentratie stikstofdioxide en fijnstof tussen 2011 en 2015. Wel laten de huidige resultaten lokaal nog steeds overschrijdingen van grenswaarden zien. In de begeleidende aanbiedingsbrief bij de monitoringsrapportage geeft het ministerie haar reactie op de rapportage.

Zie ook: het nieuwsbericht op de website van de Rijksoverheid.