Zeezoutaftrek is herzien

De waarden voor zeezoutaftrek in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 zijn eind 2012 aangepast. Dit heeft consequenties voor de toetsing van berekende concentraties fijnstof (PM10) aan de grenswaarden. De aangepaste Regeling is op 21 november 2012 gepubliceerd.

De correctie voor de jaargemiddelde concentratie fijnstof is aangepast van 3 tot 7 naar 1 tot 5 microgram per m3. De omvang van deze zeezoutatrek is nog steeds afhankelijk van de te toetsen gemeente gesteld. Daarnaast mogen nu nog slechts maximaal 2, 3 of 4 overschrijdingsdagen worden afgetrokken, bij het toetsen aan de etmaalgemiddelde grenswaarde. Deze omvang van deze correctie is daarbij afhankelijk gesteld van de provincie waarin wordt getoetst.

Toelichting

Bij toetsing van berekende concentraties fijnstof aan de grenswaarden, mogen de concentraties worden gecorrigeerd voor de aanwezigheid van zeezout in de lucht. Dit is vastgelegd in de Wet milieubeheer (artikel 5.19, vierde lid). Daarin is overigens ook aangegeven dat deze correctie alleen wordt toegepast wanneer de concentraties hoger zijn dan de grenswaarden.
De hoogte van de zeezoutaftrek is aangegeven in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007.

Eind 2011 heeft RIVM de huidige correctiemethode geëvalueerd op basis van nieuwe meetgegevens over zeezout (Assessment of the level of sea salt in PM10 in the Netherlands (nr 680704014/2011). De nieuwe gegevens van de geschatte hoeveelheid zeezout in de lucht zijn gebaseerd op gemeten concentraties natrium. Dit is een meer betrouwbare bron dan de chlorideconcentraties waarop de huidige correctiemethode is gebaseerd.

Uit de metingen volgen jaargemiddelde zeezoutconcentraties die variëren van 5 microgram per m3 voor een aantal kustgemeenten, tot 1 microgram per m3 in Limburg.
Op basis van de meetgegevens heeft het RIVM ook de invloed van zeezout op het aantal overschrijdingsdagen van de grenswaarde voor de 24-uurgemiddelde concentratie vastgesteld en de verdeling daarvan over Nederland. Aan de hand van deze verdeling is per provincie het aantal overschrijdingsdagen vastgesteld dat in mindering kan worden gebracht, om te komen tot een voor zeezout gecorrigeerd aantal overschrijdingsdagen:

  • 4 dagen in Noord-Holland en Zuid-Holland
  • 3 dagen in Friesland, Flevoland, Utrecht en Zeeland
  • 2 dagen in Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg

De waarden voor de correctie van de jaargemiddelde concentraties en het aantal overschrijdingsdagen liggen hiermee structureel lager, vanaf 21 november 2012.

Zeezoutcorrectie dag jaar

Figuur: bijgestelde zeezoutcorrectie (bron: RIVM rapport); Links;zeezoutcorrectie voor de dagnorm, rechts; zeezoutcorrectie voor de jaarnorm.