ABRvS 200703709/1, 28 april 2008 (Sint Anthonis)

Essentie: Bij saldering op grond van artikel 7, derde lid, onder a, van het Besluit luchtkwaliteit 2005 (nu Wm art. 5.16 lid 1 onder b sub 1) komt geen betekenis toe aan een zeer geringe toename van de jaargemiddelde concentratie zwevende deeltjes (0,086 microgram per m3).

Toetsingskader: Besluit luchtkwaliteit 2005 (artikel 7 lid 3)

Betreft: Besluit van gemeente Sint Anthonis (B&W) tot verlening van vrijstelling en bouwvergunning aan twee co-vergistingsinstallaties

Relevante overwegingen:
2.11.3. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 5 april 2006 in zaak nr. 200506157/1), bevat de tekst noch de toelichting van het Blk 2005 enig aanknopingspunt voor het standpunt dat wordt voldaan aan artikel 7, derde lid, onder a, wanneer het aantal dagen dat de vierentwintig-uurgemiddelde grenswaarde wordt overschreden, gelijk blijft. Bepalend is of de concentratie zwevende deeltjes in de buitenlucht ten minste gelijk zal blijven. Uit het rapport blijkt dat de bijdrage van de installaties aan de jaargemiddelde concentratie zwevende deeltjes maximaal 0,086 microgram per m3 zal bedragen. Bij de toepassing van artikel 7, derde lid, onder a, van het Blk 2005 komt geen betekenis toe aan een zeer geringe toename van de jaargemiddelde concentratie, zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 18 januari 2006 in zaak nr. 200507534/1). Gelet op de uitspraak van 18 januari 2006, gelezen in samenhang met bovengenoemde uitspraak van 5 april 2006, is de bijdrage van de installaties aan de jaargemiddelde concentratie zwevende deeltjes zodanig gering dat er bij de toetsing aan artikel 7 van het Blk 2005 geen betekenis aan behoeft te worden toegekend.

Datum uitspraak:
28 april 2008
Zaaknummer:
200703709/1
Vindplaats:
www.raadvanstate.nl