ABRvS 201403998/1/R6, 12 november 2014 (Wilhelminastraat e.o, Vianen)

Essentie:
Als een bestemmingsplan niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtverontreiniging, kan toch een luchtkwaliteitsbeoordeling nodig zijn voor een goede ruimtelijke ordening. Daarbij staat dan de vraag centraal, of de nieuwe bestemmingen aanvaardbaar zijn bij de bestaande luchtkwaliteit. Daarnaast moet het plan voldoen aan het Besluit gevoelige bestemmingen.

Er is geen dreigende overschrijding van de grenswaarden, als de concentraties net onder de grenswaarden liggen en bovendien de verwachte toekomstige concentraties lager liggen.

Toetsingskader: Wet milieubeheer, Besluit NIBM, Besluit gevoelige bestemmingen luchtkwaliteit, Wet op de ruimtelijke ordening

Betreft: Besluit van gemeente Vianen (raad) tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Wilhelminastraat e.o.’

Relevante overwegingen:
5.4. Voor zover de raad zich op het standpunt stelt dat op grond van het Besluit niet in betekenende mate geen afzonderlijke beoordeling van de luchtkwaliteit behoefde plaats te vinden, overweegt de Afdeling dat het Besluit niet in betekenende mate betrekking heeft op de vraag of de gevolgen van een plan voor de luchtkwaliteit dienen te worden onderzocht. In dit geval en anders dan in de voormelde uitspraak van de Afdeling [201011624/1/R4] gaat het evenwel niet om de gevolgen van het plan voor de luchtkwaliteit, maar om de vraag of het mogelijk maken van nieuwe gevoelige bestemmingen en woningen aanvaardbaar is, gelet op de bestaande luchtkwaliteit ter plaatse. In het kader van het Besluit gevoelige bestemmingen dient de luchtkwaliteit ter plaatse van nieuwe gevoelige bestemmingen die gelegen zijn op een afstand van minder dan 300 m vanaf de rand van een rijksweg te worden beoordeeld. Het plan maakt twintig woningen meer mogelijk dan het vorige plan en alle woningen zijn binnen een afstand van ongeveer 130 m van de rijksweg A2 voorzien. Met deze toename is het aantal woningen waar onderwijs aan minderjarigen en kinderdagverblijven wordt toegestaan vergroot. Onderwijs aan minderjarigen en kinderdagverblijven zijn gevoelige bestemmingen als bedoeld in het Besluit gevoelige bestemmingen. Er dient derhalve te worden beoordeeld of het mogelijk maken van deze functies in overeenstemming is met het Besluit gevoelige bestemmingen. Tevens dient te worden beoordeeld of het mogelijk maken van nieuwe woningen, gelet op de bestaande luchtkwaliteit ter plaatse, in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. Uit de geschiedenis van de totstandkoming van het Besluit gevoelige bestemmingen (Stb. 2009,14, blz. 6) volgt dat dit besluit een aanvulling vormt op het beginsel van een goede ruimtelijke ordening en dat dit beginsel het hoofdkader blijft waarin wordt beoordeeld of blootstelling aan luchtverontreiniging aanvaardbaar is.

5.7. De Afdeling stelt vast dat het plan niet in strijd is met het Besluit gevoelige bestemmingen. Er is geen overschrijding van de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof en naar het oordeel van de Afdeling bestaat er ook geen dreigende overschrijding van deze grenswaarden. Weliswaar lag de jaargemiddelde concentratie aan stikstofdioxide in 2013 in een gedeelte van het plan niet veel lager dan de grenswaarde, maar uit de onder 4.4 vermelde totstandkomingsgeschiedenis van het Besluit gevoelige bestemmingen volgt dat pas sprake is van een dreigende overschrijding als het in de lijn der verwachtingen ligt dat als gevolg van bepaalde ontwikkelingen of autonome groei alsnog een overschrijding kan ontstaan. Uit de kaarten van de Omgevingsdienst regio Utrecht volgt dat de verwachting bestaat dat in 2014 en 2015 de jaargemiddelde stikstofdioxideconcentratie lager zal zijn. De stichting heeft niet aannemelijk gemaakt dat het desondanks in de lijn der verwachting ligt dat de grenswaarde voor de jaargemiddelde stikstofdioxideconcentratie zal worden overschreden.

De raad heeft voorts in redelijkheid ervan kunnen uitgaan dat het mogelijk maken van twintig nieuwe woningen in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening, nu er geen sprake is van een overschrijding of een dreigende overschrijding van de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof.

Datum uitspraak:
12 november 2014
Zaaknummer:
201403998/1/R6
Vindplaats:
www.raadvanstate.nl