ABRvS 200808043/1/R2, 30 juni 2010 (Bestemmingsplan Amersfoortseweg, Zeist)

Essentie: De NIBM-toets beperkt zich tot de luchtkwaliteitseffecten van de ontwikkelingen in het voorliggende plan/besluit. Als andere toekomstige ontwikkelingen geen onderdeel van dat plan/besluit vormen, hoeven deze niet bij de NIBM-toets betrokken te worden.

Toetsingskader: Wet milieubeheer (artikel 5.16), Regeling NIBM

Betreft: Goedkeuringsbesluit van provincie Utrecht (GS) over het bestemmingsplan ‘Amersfoortseweg e.o.' van de gemeente Zeist

Relevante overwegingen:
2.15. Milieuzorg Zeist betoogt dat het luchtkwaliteitsonderzoek ondeugdelijk is uitgevoerd. Hiertoe wordt aangevoerd dat in het verrichte onderzoek een aantal ontwikkelingen niet zijn meegenomen zoals de aanleg van de autoboulevard, de woningbouw op de locatie Apollo-Noord en op het terrein van vliegbasis Soesterberg alsmede de uitbreiding van de A28 naar drie rijstroken. [...]
2.15.3. Bij invoering van titel 5.2 van de Wet milieubeheer zijn krachtens artikel 5.16, vierde lid, van de Wet milieubeheer in bijlage 3B bij de Regeling als categorie van gevallen waarin het vaststellen van een bestemmingsplan in ieder geval niet in betekenende mate bijdraagt als bedoeld in artikel 5.16, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet milieubeheer, woningbouwlocaties aangewezen die - in geval van één ontsluitingsweg - netto niet meer dan 500 nieuwe woningen omvatten, dan wel - in geval van twee ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling - netto niet meer dan 1000 woningen omvatten.
Gezien het voorgaande behoort de bouw van 480 woningen op de locatie Sterrenberg tot een categorie van gevallen die niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie zwevende deeltjes (PM10) en stikstofdioxide (NO2) als bedoeld in de Wet milieubeheer. Derhalve staat de wettelijke regeling inzake luchtkwaliteitseisen niet aan goedkeuring van het plan in de weg en kan het betoog dat het plan leidt tot overschrijding van de grenswaarden voor deze stoffen geen doel treffen.
Overigens vormen de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen die Milieuzorg Zeist noemt geen onderdeel van het plan. De gevolgen van die ontwikkelingen voor de luchtkwaliteit behoefden derhalve niet te worden betrokken bij dit plan.

Datum uitspraak:
30 juni 2010
Zaaknummer:
200808043/1/R2
Vindplaats:
www.raadvanstate.nl