ABRvS 200706908/1, 26 november 2008 (Bestemmingsplan Borneo, Sporenburg en Rietlanden, Amsterdam)

Essentie: De voorgenomen planologische ontwikkelingen waren al in een eerder, (nog) niet gerealiseerd bestemmingsplan opgenomen; er is dus geen sprake van een nieuwe ontwikkeling en er is geen luchtkwaliteitsonderzoek nodig.

Toetsingskader: Besluit luchtkwaliteit 2005 (artikel 7)

Betreft: Goedkeuringsbesluit van provincie Noord-Holland (GS) over het bestemmingsplan ‘Borneo, Sporenburg en Rietlanden' van het stadsdeel Zeeburg van de gemeente Amsterdam

Relevante overweging:
2.3.18. Zoals uit het voorgaande blijkt staat vast dat het bestemmingsplan "Borneo-Sporenburg" op dezelfde locatie een woontoren mogelijk maakte. Nu, zoals hierboven in 2.3.14 is overwogen, het gebouw dat in het voorliggende plan is voorzien wat betreft de relevante aspecten, waaronder de daarin te realiseren aantallen woningen en parkeerplaatsen, niet in beteken[en]de mate afwijkt van die woontoren en in zoverre dus geen sprake is van een nieuwe ontwikkeling, moet naar het oordeel van de Afdeling redelijkerwijs uitgesloten worden geacht dat als gevolg van het plan een verslechtering van de luchtkwaliteit zal optreden. Onder deze omstandigheden behoefde het college bij het bestreden besluit geen onderzoek te verrichten naar de gevolgen van het plan voor de luchtkwaliteit.

Datum uitspraak:
26 november 2008
Zaaknummer:
200706908/1
Vindplaats:
www.raadvanstate.nl