Relatie PM10 - PM2,5

De concentraties PM10 en PM2.5 hangen sterk samen. In de praktijk blijkt dan ook dat als aan de grenswaarden voor PM10 wordt voldaan, ook de grenswaarde van PM2,5 wordt nageleefd.

Om dit verder te onderbouwen heeft RIVM eind 2015 een nadere analyse uitgevoerd. Door de analyse is beter inzicht verkregen in de statistische relatie tussen de jaargemiddelde concentraties PM10 en PM2.5. Daarbij is gebruik gemaakt van meetdata over de jaren 2010 tot en met 2014.

De meetdata zijn afkomstig van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM en van de meetnetten van de GGD Amsterdam en de DCMR. In de analyse zijn alleen jaargemiddelde meetwaarden gebruikt waarvoor geldt dat voor zowel PM10 als PM2.5 voor meer dan 75% van de dagen een daggemiddelde concentratie beschikbaar is.

Uit de analyse van de meetgegevens blijkt dat de jaargemiddelde concentratie PM2.5 (μg/m3) gemiddeld 37% lager ligt dan de jaargemiddelde concentratie PM10 (μg/m3).

Rekening houdend met de spreiding in de waarden, heeft RIVM voor verschillende waarden van de jaargemiddelde concentraties PM10 bepaald:

  • de gemiddelde waarde voor de jaargemiddelde concentraties PM2.5 die hiermee overeenkomt (en in 50% van de gevallen wordt overschreden);
  • de waarde voor de jaargemiddelde concentratie PM2.5 die in minder dan 5% van de gevallen wordt overschreden;
  • de waarde voor de jaargemiddelde concentratie PM2.5 die in minder dan 1% van de gevallen wordt overschreden.

De onderstaande tabel geeft voor verschillende concentraties PM10 (μg/m3) inzicht in de kans dat een bepaalde PM2.5 concentratie (μg/m3) wordt overschreden.

Tabel concentraties PM10 (μg/m3) en te verwachten concentraties PM2,5 (μg/m3)

Jaargemiddelde concentratie PM10

Jaargemiddelde concentratie PM2.5

meest waarschijnlijk kans < 5% kans < 1%

40

25

28

29

32,5

21

23

24

30

19

21

22

25

16

18

19

De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie PM2.5 is 25 μg/m3. Voor PM10 is de grenswaarde voor de daggemiddelde concentraties bepalend of maatgevend. Deze grenswaarde is 50 μg/m3 en mag maximaal 35 dagen worden overschreden. Deze dagnorm voor PM10 komt overeen met een jaargemiddelde concentratie PM10 van 31,2 μg/m3 (rekening houdend met zeezoutaftrek).

Uit bovenstaande tabel blijkt bijvoorbeeld dat:

  • bij een jaargemiddelde concentratie PM10 van 32,5 μg/m3, de kans dat de jaargemiddelde concentratie PM2.5 gelijk is aan of hoger is dan 24 μg/m3, kleiner is dan 1%.

De resultaten van de analyse tonen aan dat:

  • wanneer wordt voldaan aan de maatgevende grenswaarde voor PM10, vrijwel altijd ook wordt voldaan aan de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie PM2.5.