Wat regelt Bevi?

Vraag

Welke verplichtingen volgen uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen?

Antwoord

Het Besluit verplicht bevoegde gezagen Wet milieubeheer, Wet op de ruimtelijke ordening om veiligheidsafstanden aan te houden tussen gevoelige objecten en risicovolle bedrijven. In het Bevi zijn gevoelige objecten gedefinieerd als kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten.

De risicovolle bedrijven zijn genoemd in artikel 2 van het Bevi (en verder uitgewerkt in artikel 1a t/m c van de Revi). Over het algemeen gaat het om bedrijven waar zeer grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen worden opgeslagen en/of bewerkt. Ook is geregeld dat de brandweer in bepaalde gevallen de gelegenheid moet krijgen om advies uit te brengen. Afstemming tussen de drie taakvelden ruimtelijke ordening, milieu en rampenbestrijding is van groot belang.

De normen in het Bevi zijn niet effectgericht, maar gebaseerd op een kansbenadering. Het gaat om:

  • Plaatsgebonden risico: de kans dat iemand op een bepaalde plek buiten het bedrijfsterrein overlijdt door een calamiteit met gevaarlijke stoffen;
  • Groepsrisico: de kans dat meerdere personen buiten het bedrijfsterrein overlijden door een calamiteit met gevaarlijke stoffen. Het gaat hier om de maatschappelijke impact van veel slachtoffers tegelijk, maar gezondheidsschade, verwonding en materiële schade zijn hierbij niet betrokken.

De afstand tussen risicovolle bedrijven en de gevoelige objecten moet voldoen aan de norm voor het plaatsgebonden risico. Voor het groepsrisico wordt een oriëntatiewaarde meegegeven en geldt een verantwoordingsplicht voor het bevoegd gezag.

Overzicht van de Bevi verplichtingen
kwetsbaar object beperkt kwetsbaar object

Plaatsgebonden risico 10-6 contour

Grenswaarde

  • moet voldoen

Bestaand

  • saneringsplicht

Richtwaarde

  • naar streven
Groepsrisico invloedsgebied

Verantwoording:

  • brandweeradvies
  • oriëntatiewaarde

Verantwoording:

  • brandweeradvies
  • oriëntatiewaarde