Aandachtspunten Vuurwerkbesluit

Hieronder is een aantal onderwerpen over de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk toegelicht.

Zie de pagina: Sprinklerinstallaties voor de belangrijkste eisen voor de brandbeveiligingsinstallatie.

Vuurwerk verkoop bij tankstation
Vuurwerk mag ook verkocht worden bij een tankstation voor het wegverkeer.

De opslag van vuurwerk in combinatie met het afleveren van vloeibare brandstof, mengsmering of aardgas voor openbare verkoop voor motorvoertuigen voor het wegverkeer leidt niet tot een toename van de risico's voor de gezondheid en het milieu. In een uitspraak van de Raad van State van 17 januari 2007(LJN: AZ6392, Raad van State , 200600695/1) wordt dit bevestigd. Wel is aan het Vuurwerkbesluit een bepaling toegevoegd om gelijktijdig lossen van brandstoffen en vuurwerk aan eisen te binden (voorschrift 1.13 van bijlage 1).

Begrippen kwetsbaar object en beperkt kwetsbaar object
Bij de begrippen kwetsbaar object en beperkt kwetsbaar object is aangesloten bij de definities in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), de Circulaire ontplofbare stoffen civiel gebruik en het Activiteitenbesluit. In de artikelen van het Vuurwerkbesluit is, anders dan in het Bevi, geen onderscheid gemaakt in het beschermingsniveau tussen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten.

Maatwerkvoorschriften
De mogelijkheid tot het stellen van maatwerkvoorschriften is opgenomen voor:

 • de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van ruimten waar consumentenvuurwerk aanwezig mag zijn (voorschrift 1.8 van bijlage 1)
 • het aantal brandslanghaspels en de situering van de brandslanghaspels (voorschrift 1.11 van bijlage 1)
 • het tijdelijk geopend zijn van deuren van de (buffer)bewaarplaats (voorschrift 3.4a van bijlage 1)
 • de wijze waarop verpakt of onverpakt vuurwerk wordt opgeslagen (voorschrift 5.6 van bijlage 1)
 • de interne afstanden binnen de inrichting om domino-effecten te voorkomen (voorschrift 6.4 van bijlage 1)

Digitaal melden
In de Regeling elektronisch aanvragen en meldingen Vuurwerkbesluit is het elektronisch aanvragen of melden verplicht voor:

 • degene die vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengt (artikel 1.3.2 lid 1 Vuurwerkbesluit).
 • degene die consumentenvuurwerk aan een groothandelaar ter beschikking stelt (artikel 1.4.1 lid 1 Vuurwerkbesluit).
 • degene die professioneel vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik aan een ander ter beschikking stelt (artikel 1.4.1 lid 1 Vuurwerkbesluit).
  Bovenstaande meldingen worden maximaal 48 uur (of 24 uur in de periode van 15-12 tot 1-1) van tevoren gedaan bij de minister van Infrastructuur en Milieu.
 • een aanvrager van een toepassingsvergunning of ontbrandingstoestemming.
 • degene aan wie een toepassingsvergunning is verleend en die maximaal 20 kg theatervuurwerk of maximaal 200 kg consumentenvuurwerk tot ontbranding wil brengen (artikel 3B.4 lid 1 van het Vuurwerkbesluit). De melding wordt gedaan aan de Gedeputeerde Staten van de provincie waarin het vuurwerk tot ontbranding zal worden gebracht.
 • het bevoegd gezag als het gaat om het verzenden van een afschrift van een melding voor de oprichting van een inrichting waar minder dan 10.000 kg consumentenvuurwerk wordt opgeslagen aan de minister van Infrastructuur en Milieu (artikel 2.2.4 lid 1 Vuurwerkbesluit).
 • het bevoegd gezag als het gaat om het verzenden van een afschrift van de beschikking op een aanvraag voor vuurwerk aan de minister van Infrastructuur en Milieu (artikel 6.13 lid 4 van het Besluit omgevingsrecht).