Afvalwater in schema

Er zijn diverse manieren om afvalwater te lozen. Afhankelijk van de lozingsroute spelen andere partijen en aspecten een rol. In de praktijk moet dit alles op een efficiënte manier op elkaar inspelen om ons afvalwater te verwijderen, zonder onacceptabele milieuverontreiniging. Dit weerspiegelt zich in de organisatie en regelgeving.

Dit schema toont de samenhang tussen de verschillende aspecten en partijen. De lozingsroutes zijn weergegeven met pijltjes, met daarin een bolletje met een nummer (de nummering is willekeurig). Klik op een bolletje of een vlak voor de uitgebreide tekst in het Handboek water.

Afvalwaterketen Lozen in het Activiteitenbesluit Besluit lozen buiten inrichtingen Lozen vanuit huishoudens Lozen op oppervlaktewater Doelgroepen lozers Zorgplicht inzameling stedelijk afvalwater Voorkeursvolgorde Gemeentelijke verordening Lozen naar de bodem Lozen naar de bodem Zorgplichten Zorgplicht hemelwater Zorgplicht hemelwater Zorgplicht zuivering stedelijk afvalwater Direct lozen op RWZI Lozen op oppervlaktewater Lozen naar de bodem Lozen op oppervlaktewater Lozen op vuilwaterriool Lozen op vuilwaterriool Lozen op schoonwaterriool Lozen naar de bodem Lozen op oppervlaktewater Behandeling van stedelijk afvalwater in een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Lozen naar de bodem Direct lozen op RWZI Lozen uit een RWZI Lozen buiten inrichtingen Lozen buiten inrichtingen Lozen op vuilwater riool Lozen op schoonwaterriool