Milieueffectrapportage

Home > Onderwerpen > Integrale regels > Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage

Inhoud pagina: Milieueffectrapportage

De milieueffectrapportage (m.e.r.) is een hulpmiddel bij het nemen van besluiten. Op deze manier krijgt het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming. De m.e.r.-procedure is gekoppeld aan de 'moederprocedure'. Dit is de procedure op grond waarvan de besluitvorming plaatsvindt, bijvoorbeeld de bestemmingsplanprocedure, of een omgevingsvergunningsprocedure.

Op deze website vindt u onder andere een Procedurehandleiding - en een Praktijkhandreiking Milieueffectrapportage.

De Procedurehandleiding is bedoeld voor iedereen die te maken krijgt met de m.e.r.-procedure. De handleiding geeft een overzicht van en toelichting op de actuele wettelijke eisen.

In de Praktijkhandreiking staan tips, trucs en informatie en voorbeelden. Deze kunnen u verder helpen bij het opstellen van een m.e.r. of bij het begeleiden van een m.e.r.-procedure. In de Praktijkhandreiking zijn
vijf thema's uitgewerkt. Deze vijf thema's spelen een belangrijke rol bij de totstandkoming van een m.e.r.:

  • Alternatieven
  • Reikwijdte en detailniveau
  • Participatie
  • Kwaliteit
  • Procesregie

De Commissie voor de milieueffectrapportage is een onafhankelijke adviseur bij m.e.r.-procedures. De Commissie adviseert over de inhoud van milieueffectrapporten. Voor vragen daarover kunt u terecht bij de helpdesk van de Commissie.

Nieuws

Ontwerp AMvB Besluit m.e.r. ter inzage

28 november 2016Het ontwerp AMvB tot wijziging van het Besluit milieueffectrapportage staat sinds 16 november 2016 in de Staatscourant.

Wetsvoorstel Implementatie herziene m.e.r.-richtlijn naar de Tweede Kamer

25 september 2015Op 22 september 2015 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu het wetsvoorstel Implementatie herziene m.e.r.-richtlijn bij de Tweede Kamer ingediend.

Stappenschema grensoverschrijdende milieueffectrapportage nu ook in het Duits beschikbaar

5 maart 2015Tussen Nederland en Duitsland zijn uitvoeringsafspraken gemaakt over grensoverschrijdende milieueffectrapportage. Deze afspraken staan schematisch in een stappenschema. Nieuw is dat dit stappenschema nu ook in het Duits beschikbaar is.

Aanmelden internetconsultatie implementatie gewijzigde EU-richtlijn milieueffectrapportage

3 december 2014 | nieuwsberichtOp 16 april 2014 heeft de EU de herziene mer-richtlijn vastgesteld. Deze richtlijn moet in 2017 in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd zijn. Met de consultatie willen wij graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren.

Uitbreiding mogelijkheden Mer-scan

12 september 2013De mogelijkheden van de Mer-scan zijn uitgebreid. Naast de ontsluiting via activiteiten is de bijlage bij het Besluit m.e.r. nu ook ontsloten via plannen en besluiten. De Mer-scan is ruim 1,5 jaar geleden geïntroduceerd. De scan werd meteen enthousiast ontvangen en is inmiddels meer dan 10.000 keer toegepast.
wetgeving en handhaving

Mer-scan

Met de mer-scan kunt u nagaan of er een mer(beoordeling)-plicht bestaat op basis van het Besluit Milieueffectrapportage.

Crisis- en herstelwet

Op de webpagina Chw en de milieueffectrapportage vindt u informatie over de invloed van de Crisis- en herstelwet op de m.e.r.-regelgeving.