InfoMil Actueel 253

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 253

Wijzigingen Activiteitenbesluit Internet Module 2 januari 2018

Op 2 januari 2018 komt een nieuwe versie van de Activiteitenbesluit Internet Module beschikbaar. In de nieuwe versie zijn wijzigingen in de regelgeving van 19 december 2017 en 1 januari 2018 verwerkt. Daarnaast is de AIM aangepast aan de gemeentelijke herindelingen per 1 januari 2018.

ABees geactualiseerd

Op 19 december 2017 is de wijziging van het Activiteitenbesluit voor middelgrote stookinstallaties van kracht geworden. Het hulpmiddel ABees voor het vaststellen van emissie-eisen van stookinstallaties is hierop aangepast.

Grip op de invoering van de Omgevingswet

Hoe weet u of de aanpak van uw gemeente voor de Omgevingswet goed is? En of u, passend bij de ambities van uw gemeente, op tijd klaar bent? Vensters op de Omgevingswet geeft u de antwoorden.

Nieuwe tabellen Cwegdek - december 2017

Er is een nieuw overzicht van wegdekcorrecties gepubliceerd op de site van Kenniscentrum InfoMil. De wegdekcorrecties horen bij het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Wegdekcorrectiefactoren worden gebruikt bij het berekenen van wegverkeerslawaai. Aanleiding is de publicatie van een geactualiseerd rapport.

Meer erkende maatregelen voor energiebesparing

Voor zeven bedrijfstakken zijn erkende maatregelen voor energiebesparing opgesteld. Deze treden per 1 januari 2018 in werking. De erkende maatregelen zijn in nauw overleg met de betrokken brancheorganisaties, vertegenwoordigers van het bevoegd gezag en koepelorganisaties tot stand gekomen.

Beëindiging Stoppersregeling

Per 1 januari 2020 eindigt de Stoppersregeling van het Actieplan ammoniak. Veehouderijen moeten dan voldoen aan de regels in het Besluit emissiearme huisvesting.

Zijn uw standaardteksten voor omgevingsvergunningen nog actueel?

De Landelijke redactie standaardteksten omgevingsvergunning (LRSO) heeft weer standaardteksten voor omgevingsvergunningen aangepast. Het gaat om een actualisatie van de standaardteksten ‘Genetisch gemodificeerde organismen’ en ‘Biologische agentia’. Binnenkort verschijnt er ook een actualisatie van ‘Algemene voorschriften’. Verder gaat het om wijzigingen in de standaardtekst ‘Considerans’.

Naleving Europese regels voor chemische stoffen verbeterd

ILT, NVWA en Inspectie SZW houden toezicht op de naleving van Europese regels voor chemische stoffen: REACH- en CLP-verordeningen. In hun verslag van de toezichtacties in 2016 constateren ze dat de naleving van Europese regels voor chemische stoffen is verbeterd.

Evaluatierapport inbouw NeR in het Activiteitenbesluit nu beschikbaar

De inbouw van de Nederlandse Emissie Richtlijn (NeR) in het Activiteitenbesluit is geëvalueerd. Het onderzoek is nu beschikbaar op de InfoMil website.