Evaluatierapport inbouw NeR in het Activiteitenbesluit nu beschikbaar

De inbouw van de Nederlandse Emissie Richtlijn (NeR) in het Activiteitenbesluit is geëvalueerd. Royal Haskoning DHV en InfoMil hebben dit evaluatierapport (pdf, 1.3 MB) opgesteld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Achtergrond

Sinds 1 januari 2016 is de Nederlandse Emissierichtlijn (NeR) ingebouwd in het Activiteitenbesluit. In de nota van toelichting op de 4de tranche wijzigingen staat dat de evaluatie van de nieuwe afdeling 2.3 (Lucht en geur) uiterlijk 3 jaar na inwerkingtreding plaats zal vinden. De Adviesgroep Industriële Emissies is betrokken bij deze evaluatie.

Relatie met de Omgevingswet

De Omgevingswet zal over enkele jaren veel huidige wetgeving vervangen. Het Activiteitenbesluit komt grotendeels in het Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal) terecht. Het evaluatierapport gaat daarom ook in op deze wettelijke ontwikkelingen.

Doel

Het evaluatierapport heeft als doel te beoordelen of de algemene regels uit het Activiteitenbesluit en het Bal gelijkwaardige milieubescherming en harmonisatie opleveren als onder de NeR het geval was. Daarnaast is ook het doel om de uitvoerbaarheid van de regelgeving te beoordelen. Hierbij is ook nagegaan of de flexibiliteit en maatwerkmogelijkheden van de NeR zijn behouden. Waar nodig brengt het evaluatierapport in kaart welke verbeteringen al zijn aangebracht en wat daarin verdere mogelijkheden zijn.

Onderzoeksvragen

In het evaluatierapport zijn de volgende onderzoeksvragen uitgewerkt:

Wat zijn praktijkervaringen met afdeling 2.3 "Lucht en geur" van het Activiteitenbesluit en de handleiding "Luchtemissies voor bedrijven" - in relatie tot het doel van het onderzoek?

  • Wat zijn verdere verbetermogelijkheden in de uitvoering, de regelgeving of in de handleiding "Luchtemissies bij bedrijven"? Met het oog op uitvoerbaarheid van regelgeving, milieubescherming, en harmonisatie?

In het onderzoek zijn ook de volgende twee ex ante onderzoeksvragen van de luchtvoorschriften in het Bal uitgewerkt:

  • Welk percentage inrichtingen wordt geraakt door het loslaten van de grensmassastroom en de sommatiebepaling per inrichting in het Bal?
  • Is het zinvol om de ZZS module ook te laten gelden voor niet-vergunningplichtige activiteiten in het Bal?

Rol Adviesgroep Industriële Emissies

De Adviesgroep Industriële Emissies bestaat uit 12 leden en ongeveer 25 agendaleden. Deze leden zijn afkomstig van de Rijksoverheid, bevoegd gezag en het bedrijfsleven. Bij de start van het onderzoek is aan de leden gevraagd deelvragen aan te leveren voor het onderzoek. Op 30 maart 2017 is een conceptversie van het rapport besproken en op 28 september 2017 een eindconcept.