Aan de slag

Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening

Deze handreiking is een hulpmiddel bij het opstellen van geluidbeleid. U kunt deze ook gebruiken bij vergunningverlening voor een omgevingsvergunning Milieu of maatwerk in het kader van het Activiteitenbesluit.

Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999

De Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999 (Handleiding) geeft richtlijnen en aanwijzingen voor het meten en berekenen van het geluid afkomstig van inrichtingen.

VI - Lucht en Geluid

Van veel wegvakken zijn geen verkeersgegevens bekend of de gegevens zijn sterk verouderd. Ook voor nieuwe situaties ontbreken deze gegevens. Deze  applicatie geeft een inschatting van de verkeersintensiteit, inzicht in de voertuigtypeverdeling (aandeel vrachtverkeer) en de verdeling van verkeer over het etmaal.

Cwegdek

U vindt hier informatie over Cwegdek. Deze bronterm wordt gebruikt om het geluidreducerende effect van de verschillende typen stilwegdekken in de berekening van de geluidbelasting door wegverkeer mee te nemen.

Rekentool Wegverkeerslawaai

Met deze rekentool kunt u voor eenvoudige situaties de geluidbelasting bepalen. De berekening wordt uitgevoerd met de "Standaard Rekenmethode I" van Bijlage III van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.