Gezoneerd industrieterrein: Wijziging zone met een wijzigingsplan

Vraag

Kan een zone van een gezoneerd industrieterrein worden verkleind door middel van een wijzigingsplan van Burgemeester en Wethouders?

Antwoord

Het wijzigingsplan, dat door Burgemeester en Wethouders wordt vastgesteld, is in feite een bestemmingsplan. Bij deze vaststelling dienen dus gewoon de grenswaarden in acht genomen te worden.

Ja. Voor het wijzigen van een zone wordt voor een bestaande zone via art. 54 Wgh verwezen naar art. 41 Wgh. Daarin staat dat een vastgestelde zone alleen kan worden gewijzigd of opgeheven bij vaststelling, wijziging of herziening van een bestemmingsplan. Door het woord ‘wijziging’ wordt het voor Burgemeester en Wethouders mogelijk om, op basis van de wijzigingsbevoegdheid uit art. 3.6  lid 1 onder a Wro, een geluidszone te verkleinen. De gemeenteraad moet in het bestemmingsplan zelf deze bevoegdheid voor Burgemeester en Wethouders tot het wijzigen van de geluidszone vastleggen. Deze wijzigingsbevoegdheid moet uiteraard gemotiveerd worden. In het bestemmingsplan moet aannemelijk worden gemaakt dat de zone op termijn gewijzigd kan of moet worden, wat de reden daarvoor is, enzovoort. En uiteraard moet bij het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid door Burgemeester en Wethouders worden aangetoond dat de geluidsbelasting in het gebied dat ophoudt deel uit te maken van de zone lager is dan 50 dB(A).