Dossier Wet geluidhinder (Wgh)

Anders dan de naam van de Wet geluidhinder misschien suggereert, worden niet alle milieugerichte geluidsaspecten in de Wet geluidhinder geregeld. De belangrijkste onderwerpen die in de Wet geluidhinder worden geregeld zijn:

 • Industrielawaai, voor zover dit betrekking heeft op "gezoneerde industrieterreinen"
 • Wegverkeerslawaai:
  • bouwen van woningen langs wegen (niet voor 30 km/u-wegen)
  • aanleg/ wijzigen van wegen (niet voor hoofdwegen en 30 km/u-wegen)
 • Spoorweglawaai:
  • bouwen van woningen langs spoorwegen
  • aanleg / wijzigen van secundaire spoorwegen (niet het hoofdspoorwegnet)

Wet geluidhinder

Een belangrijke basis in de ruimtelijke afweging voor het aspect geluid is de Wet geluidhinder (Wgh). Deze wet biedt geluidgevoelige functies (zoals woningen), op basis van zonering, bescherming tegen geluidsoverlast van wegverkeerlawaai, spoorweglawaai en industrielawaai. De Wet geluidhinder is een wettelijk beoordelingskader bij vooral het vaststellen van bestemmingsplannen en het verlenen van Omgevingsvergunningen "Afwijken bestemmingsplan".

Niet geregeld in de Wet geluidhinder

 • Aanleg/wijzigen van hoofd(spoor)wegen
 • Aanleg/wijzigen van 30 km/uur wegen
 • Bouwen langs 30 km/uur wegen
 • Luchtvaartlawaai
 • Lawaai op de werkplek
 • Industrielawaai individuele bedrijven
 • Geluid in de ruimtelijke ordening voor zover niet geregeld in de Wgh
 • Geluidswering gevels nieuwe woningen