Zijn burgemeester en wethouders bevoegd om, zonder een ruimtelijk besluit (Wro of Wabo), een hogere waarde vast te stellen?

Vraag

Zijn burgemeester en wethouders bevoegd om, zonder een ruimtelijk besluit (Wro of Wabo), een hogere waarde vast te stellen?

Antwoord

Nee, over het algemeen niet.

Een vaststelling van een hogere waarde is volgens de Wet geluidhinder altijd gekoppeld aan een ruimtelijk besluit (Wro, of Wabo). Dat staat nergens expliciet vermeld, maar dat volgt uit de systematiek van de Wet geluidhinder.

In de hieronder opgenomen tabel is aangegeven wanneer toetsing aan de Wgh moet plaatsvinden (en waarbij daarmee ook de mogelijkheid bestaat om een hogere waarde vast te stellen) voor de verschillende Wro-instrumenten en type omgevingsvergunning.

Koppeling Wgh en de Wro/Wabo

Wro
Wro-instrumenten Industrielawaai Wegverkeers-lawaai Spoorweglawaai

Bestemmingsplan
(artikel 3.1 Wro)

Toetsing aan artikel 48 en 57 Wgh

Toetsing aan artikel 76 Wgh

Toetsing aan artikel 4.1 Bgh

Wijzigingsplan
(artikel 3.6, lid 1, onder a, Wro, 3.3.1 Bro)
Toetsing aan artikel 48 Wgh en 57 Wgh Toetsing aan artikel 76 Wgh Toetsing aan artikel 4.1 Bgh
Uitwerkingsplan
(artikel 3.6, lid 1, onder b, Wro, 3.3.1 Bro)
Toetsing aan artikel 48 Wgh en 57 Wgh Toetsing aan artikel 76 Wgh Toetsing aan artikel 4.1 Bgh
Wabo (omgevingsvergunning)
Instrument Industrielawaai Wegverkeers-lawaai Spoorweglawaai
Binnenplanse afwijking (artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 1, Wabo) Geen toetsing Geen toetsing Geen toetsing
Afwijken bij AMvB aangewezen
gevallen (artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 2, Wabo, lid 1 t/m 10 kruimellijst)
Toetsing aan artikel 48 en 57 Wgh, mits langer dan 10 jaar Toetsing aan artikel 76a Wgh, mits langer dan 10 jaar Toetsing aan artikel 4.2 Bgh, mits langer dan 10 jaar
Tijdelijk afwijken voor een termijn van maximaal 10 jaar (artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 2, Wabo, lid 11 kruimellijst) Geen toetsing Geen toetsing Geen toetsing
Buitenplans Afwijken (artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3, Wabo) Toetsing aan artikel 48 en 57 Wgh, mits langer dan 10 jaar Toetsing aan artikel 76a Wgh, mits langer dan 10 jaar Toetsing aan artikel 4.2 Bgh, mits langer dan 10 jaar

Let op: indien de Wet geluidhinder geen toets voorschrijft moet het bevoegd gezag het onderdeel geluid altijd nog toetsen aan de goede ruimtelijke ordening!

Er is één uitzondering waarbij een hogere waarde procedure niet gekoppeld hoeft te zijn aan een ruimtelijke procedure:

Wijziging van een (spoor)weg (niet zijnde een hoofd(spoor)weg met een geluidproductieplafond)

Er kunnen ook wijzigingen aan een weg of spoorweg plaatsvinden zonder dat een bestemmingsplanwijziging (noodzakelijk is en die toch akoestische gevolgen kunnen hebben. Ook dan geldt de bescherming van de Wgh.
Voor wegen wordt in deze situatie gesproken van een "reconstructie van een weg" en dit is geregeld in afdeling 4. Reconstructies. Hoofdstuk VI Zones langs wegen Wgh. Voor een wijziging van een spoorweg is deze situatie geregeld in paragraaf 4.1.2 van hoofdstuk 4. Spoorwegen Bgh.