Wat te doen met een (digitale) melding waarvoor gemeente geen bevoegd gezag is?

Vraag

Een (digitale) melding in het kader van het Activiteitenbesluit is door de gemeente ontvangen, maar de gemeente is geen bevoegd gezag. Wat nu?

Antwoord

De gemeente moet de melding onverwijld doorzenden naar het juiste bevoegd gezag.

Voorbeeldsituatie

Een voorbeeld hiervan is een inrichting waarvoor Gedeputeerde Staten reeds een vergunning heeft verleend en waarbij de inrichting voornemens is een warmtekrachtinstallatie (WKK-) installatie in gebruik te nemen. Hiervoor wordt de melding via de AIM naar de gemeente verstuurd. De gemeente zal in dit geval de melding moeten doorsturen naar Gedeputeerde Staten van de provincie.

Doorzenden kan niet via AIM

Het is helaas niet mogelijk om via AIM een melding over te zetten op een ander bevoegd gezag. U zult hiervoor de bestanden moeten downloaden en deze handmatig naar het betreffende bevoegd gezag moeten sturen via e-mail.

Juridische basis

In artikel 2:3 van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat het bestuursorgaan dat een melding binnenkrijgt, tot behandeling waarvan kennelijk een ander bestuursorgaan bevoegd is, deze onverwijld doorstuurt naar dat bestuursorgaan.

Omdat in sommige situaties een termijn wordt gesteld aan het opvragen van aanvullende informatie, is het van belang dat de gemeente hieraan snel gehoor geeft.

Mede bevoegd gezag

Een bedrijf kan een melding voor zijn bedrijfsactiviteiten indienen waarbij ook een lozing op oppervlaktewater plaatsvindt, waarvoor een waterschap bevoegd gezag is. Van meldingen waarbij de gemeente mede bevoegd gezag is, stuurt de gemeente ingevolge artikel 1.10 lid 4 van het Activiteitenbesluit een kopie aan het andere bevoegde gezag. De melding wordt geacht mede bij dat andere bevoegde gezag te zijn gedaan.

Samenhangende besluiten

De Algemene wet bestuursrecht geeft aan dat bestuursorganen die een aanvraag om een beschikking ontvangen, de aanvrager zo goed mogelijk inlichten over eventuele andere beschikkingen die moeten worden aangevraagd om de activiteit te kunnen verrichten. De gemeente dient een aanvrager ook te informeren als er een beschikking nodig is van een ander bestuursorgaan zoals waterschap of provincie.

Omdat de melding in het kader van het Activiteitenbesluit geen besluit is in de zin van de Awb, is de informatieverplichting in beginsel niet van toepassing op de melding. Uiteraard is het wel wenselijk dat de melder op de hoogte wordt gesteld van eventuele vergunningen of ontheffingen die nodig zijn om de gemelde activiteit te mogen uitvoeren.