Dwangsom - levensduur

Vraag

Hoe lang blijft een last onder dwangsom van kracht?

Antwoord

De last onder dwangsom blijft van kracht tot deze ambtshalve of op verzoek van de overtreder wordt opheven, de looptijd ervan wordt opgeschort voor een bepaalde termijn of wordt verminderd ingeval van blijvende of tijdelijke gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de overtreder om aan zijn verplichtingen te voldoen. (art. 5.34 Awb)

Een en ander kan pas als de beschikking een jaar van kracht is geweest zonder dat de dwangsom is verbeurd (lid 2 van art 5.34 Awb).

Als dat allemaal NIET is gebeurd, is de last onder dwangsom dus nog van kracht en kan deze dus ook worden benut.

Bij beschikkingen die meer dan een jaar niet zijn benut, wordt overheden geadviseerd de betrokkene fatsoenshalve even een eenvoudig briefje te sturen waarin wordt aangegeven dat de last nog steeds van kracht is en daarvan gebruik zal worden gemaakt.