Vormvrije m.e.r.-beoordeling in de herziene m.e.r.-richtlijn

Het inwerkingtredingsbesluit wijziging Besluit m.e.r. is op 6 juli 2017 in het Staatsblad gepubliceerd. Het gewijzigde Besluit m.e.r. is 7 juli 2017 in werking getreden.

In de gewijzigde Besluit m.e.r. staat de nieuwe procedure voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling. Voor elke aanvraag waarbij een vormvrije m.e.r.-beoordeling aan de orde is moet:

  • door de initiatiefnemer een aanmeldingsnotitie worden opgesteld;
  • het bevoegd gezag binnen 6 weken een m.e.r.-beoordelingsbesluit. Dit besluit hoeft niet in de Staatscourant gepubliceerd te worden.
  • de initiatiefnemer het (vormvrije) m.e.r.-beoordelingsbesluit
    bij de vergunningaanvraag voegen.

Deze wijziging geldt voor:

  • alle aanvragen na 16 mei 2017. Dat komt omdat er sinds 16 mei 2017 een directe werking van het Europees recht geldt;
  • alle lopende aanvragen waarover nog geen besluit is genomen. Voor de gewijzigde Besluit m.e.r. geldt geen overgangsrecht. Dat kan betekenen dat voor aanvragen voor 16 mei 2017 ook de nieuwe regels gelden.

Vergunningverleners worden geadviseerd om te checken of dit risico over lopende aanvragen zich voordoet. Zo ja, neem contact op met de Initiatiefnemer. Er moet alsnog een vormvrije m.e.r.-beoordeling nieuwe stijl worden doorlopen. Dus met een:

  • mededeling van de initiatiefnemer ex artikel 7.16 Wm;
  • m.e.r.-beoordelingsbesluit van het bevoegd gezag;
  • vergunningaanvraag waaraan de initiatiefnemer het m.e.r.- beoordelingsbesluit heeft toegevoegd.

Uw onderwerpen