Invoering Crisis- en herstelwet

Op 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet (Chw) in werking getreden. De kern van deze wet is dat met nieuwe en/of aangepaste procedures doelgericht wordt gewerkt aan werkgelegenheid en duurzaamheid. De Crisis- en herstelwet omvat twee categorieën maatregelen:

  1. Tijdelijke maatregelen voor afgebakende lijsten met projecten en bevoegdheden
  2. Wijzigingen van bijzondere wetten

In tegenstelling tot de tijdelijke maatregelen (die in principe tot 1 januari 2014 én voor een afgebakende hoeveelheid projecten gelden) zijn de wijzigingen van de bijzondere wetten voor alle projecten in het ruimtelijk domein van toepassing. Het zijn bovendien geen tijdelijke, maar permanente wijzigingen.

In de Crisis- en herstelwet (Chw) wordt op twee punten ingegrepen in de regelgeving rond milieueffectrapportage. Het betreft:

  • Vermindering verplichtingen m.e.r.-regelgeving voor besluiten behorende bij projecten die zijn genoemd in Bijlage II Chw én voor projecten van lokale en (boven)regionale projecten met nationale betekenis (aangewezen op basis van artikel 2.18 Chw);
  • Aanpassing van de rijkscoördinatieregeling Wro in het geval van coördinatie van een plan-merplichtig plan met een besluit-merplichtig besluit.

Op de webpagina "Crisis- en herstelwet en de milieueffectrapportage" wordt op deze punten ingegaan.

Officiële publicaties Crisis- en herstelwet:

U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 32 127.

Belangrijkste kamerstukken: