Wet implementatie herziene m.e.r. richtlijn

Op 16 mei 2017 is de Implementatiewet ‘herziening m.e.r.-richtlijn’ in werking getreden. Met deze wet wordt de herziene Europese m.e.r.-richtlijn (lees: project-m.e.r.) in Nederlandse wetgeving vertaald.

Het gaat om de Richtlijn 2014/52/EU (hierna: wijzigingsrichtlijn mer), die de Richtlijn 2011/92/EU wijzigt. Laatstgenoemde richtlijn gaat over de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten.

De richtlijn bevat een aantal belangrijke wijzigingen om:

  • de m.e.r.-beoordelingsprocedure te verduidelijken
  • de kwaliteit en de inhoud van het MER te verbeteren en
  • de m.e.r.-procedure stroomlijnen met milieubeoordelingen van andere EU-regelgeving (denk aan de passende beoordeling)

Voor een volledig overzicht van de wijzigingen kunt u de Wet zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 25 januari 2017 bekijken.

Status
Deze wet trad op 16 mei 2017 in werking. U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 34 287. Op 16 mei 2017 zijn de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving nog niet van kracht. Daarom wijzigt dit voorstel van wet de huidige m.e.r.-regelgeving. Dit heeft onder andere gevolgen voor de Wet milieubeheer (Wm), de Crisis- en herstelwet (Chw) en de Amvb Besluit m.e.r.

Belangrijkste kamerstukken
in dit dossier: