Wijziging Activiteitenbesluit derde tranche van de tweede fase

De wijzigingen van het Activiteitenbesluit en -regeling in het kader van de derde tranche van de tweede fase zijn op 16 november 2012 gepubliceerd. De teksten en toelichtingen zijn te raadplegen in Staatsblad 2012, nummer 558 en Staatscourant 2012, nummer 21524. Deze wijzigingen van het Activiteitenbesluit en -regeling zijn op 1 januari 2013 in werking getreden.

Met de wijzigingen van de derde tranche wordt voor een nieuwe groep bedrijven de vergunningplicht opgeheven en gaan de algemene regels van het Activiteitenbesluit en -regeling gelden. Het gaat om bedrijven binnen de volgende branches:

  • rubber- en kunststofverwerkende industrie
  • voedingsmiddelenindustrie
  • schietinrichtingen (binnenschietbanen en paintballinrichtingen)
  • betonindustrie
  • grafische industrie
  • inrichtingen voor het onderhouden, repareren en reinigen van spoorwegvoertuigen

Voor de inwerkingtreding van dit besluit was voor deze bedrijven een omgevingsvergunning vereist op grond van artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, van de Wabo. Een dergelijke omgevingsvergunning dient te worden voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Vanaf 1 januari 2013 is een dergelijke omgevingsvergunning niet meer nodig. Voor een aantal activiteiten is echter wel een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) vereist voordat de algemene regels van toepassing zijn. Dit zijn activiteiten die op grond van artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wabo, zijn aangewezen in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Artikel II A van het wijzigingsbesluit wijzigt artikel 2.2a van het Bor.

De OBM wordt onder meer geweigerd indien het bevoegd gezag oordeelt dat er een milieueffectrapportage gemaakt moet worden. Deze weigeringsgrond is opgenomen in artikel 5.13b, eerste lid, van het Bor. In dat geval vervalt de plicht voor een OBM en moet een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo, worden aangevraagd. Als de OBM wordt verleend, zijn de algemene regels van het Activiteitenbesluit van toepassing.

Wijziging Besluit milieueffectrapportage

In artikel IV van het wijzigingsbesluit wordt het Besluit milieueffect- rapportage gewijzigd. Voor de categorieën 32.8, 35, 36, 37.1, 37.2, 38.1, 38.2 en 38.3 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffect- rapportage wordt de tekst van kolom 4 gewijzigd. Door deze wijziging valt ook de OBM die is voorbereid met de reguliere procedure onder kolom 4 van de bovengenoemde categorieën.