Wabo

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de omgevingsvergunning, in werking getreden. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Met de invoering van de omgevingsvergunning gaat een deel van de Wet milieubeheer (zoals een groot deel van Hoofdstuk 8 "Inrichtingen") over in de Wabo.

Voor het aspect "geluid" zijn er geen specifieke wijzigen. Voor het vaststellen van het beschermingsniveau voor directe geluidhinder door vergunningsplichtige inrichtingen kan nog steeds eigen geluidbeleid of Hoofdstuk 4 van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (pdf, 123 kB) gebruikt worden.

Nieuw voor het aspect geluid is vooral dat een omgevingsvergunning een ruimtelijke - en een milieu-afweging zal kunnen bevatten. Dit vergt extra aandacht voor de akoestische onderbouwing.