Overgangsrecht bij invoering geluidproductieplafonds

In artikel XI Invoeringswet geluidproductieplafonds is het overgangsrecht geregeld. Het overgangsrecht geldt ook voor alle onderliggende besluiten en regelingen. Uitgangspunt van het overgangsrecht is dat procedures die zijn aangevangen vóór de inwerkingtreding van de nieuwe regels, worden afgerond volgens het oude recht, mits zij een bepaald stadium hebben bereikt op het tijdstip waarop de nieuwe regels gaan werken. Hierin voorziet artikel XI, eerste lid.

In artikel XI tweede lid is een extra termijn voorzien na de inwerkingtreding van de nieuwe regels, waarin nog kan worden gekozen voor toepassing van het oude recht.

Meer informatie:

Overgangsrecht voor bestemmingsplannen

Het overgangsrecht in relatie tot het bestemmingsplan is gekoppeld aan de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Dit geldt ook voor ontwerpbesluiten van een wijzigings- en uitwerkingsplan en een inpassingsplan (art. XI, tiende lid).
Het overgangsrecht is afhankelijk van de datum van terinzagelegging:

Ter inzage legging voor 1 juli 2012
Wanneer een ontwerpbestemmingsplan met (indien noodzakelijk) een ontwerp hogere waarde besluit ter inzage is gelegd voor 1 juli 2012 dan wordt deze procedure afgerond volgens het oude recht (art. XI, eerste lid onder a).

Ter inzage legging na 1 juli 2012 tot 1 juli 2013
Wanneer een ontwerpbestemmingsplan met (indien noodzakelijk) een ontwerp hogere waarde besluit ter inzage is gelegd na 1 juli 2012 maar voor 1 juli 2013 dan kan deze procedure gevoerd worden volgens het oude recht (art. XI, tweede lid onder a).
Als een ontwerpbestemmingsplan kort na het in werking treden van de nieuwe regels ter inzage wordt gelegd, zouden de nieuwe regels van toepassing zijn. Dat zou tot gevolg hebben dat een akoestisch onderzoek dat reeds is uitgevoerd overeenkomstig de oude regels, opnieuw zou moeten worden uitgevoerd met toepassing van de nieuwe regels. Hiermee gaan niet alleen extra kosten gepaard, maar dit verlengt ook het planologische traject. Om dit te voorkomen, is een extra termijn voorzien na de inwerkingtreding van de nieuwe regels, waarin nog kan worden gekozen voor toepassing van het oude recht.

Ter inzage legging vanaf 1 juli 2013
Wanneer een ontwerpbesluit na 30 juni 2013 ter inzage wordt gelegd moet de procedure gevolgd worden volgens het geldende (nieuwe) recht.

Overgangsrecht voor omgevingsvergunning tot afwijken van het bestemmingsplan

Het overgangsrecht in relatie tot de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan of beheersverordening (artikel 2.12, eerste lid, onder a onder 3° Wabo) is gekoppeld aan de aanvraag voor de omgevingsvergunning.
Het overgangsrecht is afhankelijk van het moment van indiening van de aanvraag:

Aanvraag ingediend voor 1 juli 2012
Wanneer een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend voor 1 juli 2012 dan wordt deze procedure afgerond volgens het oude recht (art. XI, eerste lid onder b).

Aanvraag ingediend na 1 juli 2012 tot 1 oktober 2012
Wanneer een aanvraag is ingediend voor een omgevingsvergunning na 1 juli 2012 maar voor 1 oktober 2012 dan kan deze procedure gevoerd worden volgens het oude recht (art. XI, tweede lid onder a).

Aanvraag ingediend vanaf 1 oktober 2012
Wanneer een aanvraag is ingediend voor een omgevingsvergunning na 30 september 2012 moet de procedure gevolgd worden volgens het geldende (nieuwe) recht.

Overig overgangsrecht

Overgangsrecht besluitvorming gericht op hoofd(spoor)wegen)
In artikel XI derde t/m vijfde en het achtste en negende lid is overgangsrecht geformuleerd dat primair gericht is op de besluitvorming van hoofd(spoor)wegen die onder hoofdstuk 11 Wm (gaan) vallen.

Verplichtingen oude Wet geluidhinder
Bij het in werking treden van de nieuwe regels kan ingevolge de Wet geluidhinder al een verplichting bestaan tot het treffen van geluidwerende maatregelen. Ook kan een dergelijke verplichting voortvloeien uit het voltooien van een procedure met toepassing van het overgangsrecht. In artikel XI zesde lid wordt geregeld dat een dergelijke verplichting overeenkomstig de Wet geluidhinder in stand blijft. Eenzelfde bepaling geldt ingevolge het zevende lid voor saneringsmaatregelen die door de voormalige minister van VROM zijn vastgesteld op basis van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder (voor wegen), of artikel 4.23, derde lid, van het Besluit geluidhinder (voor spoorwegen).


Wet geluidhinder voor 1 juli 2012

Hier vindt u informatie vinden over de Wet geluidhinder zoals deze gold voor 1 juli 2012.

Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006:

Bijlagen:

Eerdere versies bijlagen:

De volgende inhoud wordt overgenomen uit fragment: Linken Rmv 2006

Bijlagen:

Eerdere versies bijlagen: