Inwerkingtreding Wet Natuurbescherming

Op 28 maart 2017 is het Besluit algemene regels RO (Barro), vanwege de nieuwe Wet natuurbescherming, gewijzigd  (Staatsblad 2016, nr. 513). De wijziging is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017.

Artikel 1 van het wijzigingsbesluit wijzigt twee artikelen van het Barro.

Artikel 2.5.4, tweede lid
Tekstuele aanpassing verwijzing

Artikel 2.5.10, derde lid, onderdeel b
Voor activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning nodig is worden de mogelijke negatieve gevolgen voor een Natura 2000-gebied bij de verlening van de omgevingsvergunning getoetst. Er is dan geen aparte Natura 2000-vergunning vereist.