Wijziging Barro 1 december 2020

Op 1 december 2020 trad een wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening in werking. (Staatsblad 2020, 204).

Volgens dit wijzigingsbesluit zijn de volgende onderdelen van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) gewijzigd:

  • kustfundament
  • grote rivieren
  • radarstations
  • hoogspanningsverbindingen

Kustfundament

De regels voor het bouwen in het kustfundament zijn aangepast in het kustpact. Het algemene bouwverbod in het kustfundament buiten stedelijk gebied geldt niet meer voor recreatieve bebouwing. In de provinciale verordening moeten regels worden gesteld in het belang van de bescherming van de kernkwaliteiten. En in het belang van de collectieve waarden van het kustfundament.

Grote rivieren

Het Barro is aangepast op basis van de wijzigingen van de Beleidsregels grote rivieren. De toegestane activiteiten in de uiterwaarden zijn uitgebreid met bijvoorbeeld extensieve uiterwaardrecreatie, zoals aanleg van fiets- en voetpaden. Ook is er meer ruimte in het rivierbed voor duurzame energievoorzieningen, zoals windmolens en zonnepanelen.

Radarstations

De aangewezen civiele radarstations in beheer bij de Luchtverkeersleiding Nederland hebben door deze wijziging eenzelfde planologische bescherming als de militaire radarstations.

Hoogspanningsverbindingen

In deze wijziging worden 2 hoogspanningsverbindingen toegevoegd die gemeenten moeten borgen in het bestemmingsplan. Het gaat om het Net op zee Hollandse Kust (zuid) en het Net op zee Borssele.

Het Barro vervalt bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Om met dit wijzigingsbesluit door te gaan, bevat dit besluit ook nieuwe regels voor het Besluit kwaliteit leefomgeving en Omgevingsbesluit. Deze regels treden gelijk met de Omgevingswet in werking.