Wijziging Barro 1 juli 2016

Op 1 juli 2016 trad een wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening in werking (Staatsblad 2016, nr. 202).

Dit wijzigingsbesluit brengt een aantal wijzigingen aan in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Het bevat enkele wijzigingen van de regels voor grote rivieren in titel 2.4 van het Barro. Ten eerste is de omvang van het rivierbed van de grote rivieren en het stroomvoerend deel daarvan gewijzigd. Ten tweede is aan de toegestane activiteiten in het stroomvoerend deel van het rivierbed een activiteit toegevoegd voor het behoud van archeologische monumenten. Ook vervalt in titel 2.8 van het Barro, dat regels stelt over elektriciteitsvoorzieningen, een vestigingsplaats voor grootschalige elektriciteitsopwekking.

In titel 2.10 van het Barro, met regels over de ecologische hoofdstructuur, zijn wijzigingen van technische aard doorgevoerd die verband houden met de opvolging daarvan door het Natuurnetwerk Nederland.

Ten slotte zijn in titel 2.12 van het Barro voor het IJsselmeergebied twee aanvullende uitzonderingen op het verbod op nieuwe bebouwing en landaanwinning opgenomen.

NB. Artikel I, onderdeel A, onder 2, en onderdeel M, treden pas in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Deze uitzondering betreft de wijziging van het stroomvoerend deel van het rivierbed in het kader van de Ruimte voor de Riviermaatregel Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. Deze maatregel is naar verwachting aan het einde van 2016 gerealiseerd. De aan deze maatregel gerelateerde wijzigingen treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Op deze wijze kan de inwerking-treding afgestemd worden op het operationeel worden van de maatregel.