Wat is het NSL?

Vraag

Wat is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)?

Antwoord

Het NSL is een samenwerkingsprogramma van de rijksoverheid en de decentrale overheden in de gebieden waar de normen worden overschreden. Voor deze gebieden zijn Regionale Samenwerkingsprogramma's Luchtkwaliteit (RSL's) opgesteld die samen met het nationale plan de basis vormen voor het NSL.

In de Wet Milieubeheer (hoofdstuk 5) is de wettelijke basis voor het NSL opgenomen. Het NSL bevat alle maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren en alle ruimtelijke ontwikkelingen die de luchtkwaliteit verslechteren. Het betreft ruimtelijke, verkeers- en infrastructurele besluiten en vergunningen voor industriële installaties waarover de overheden de komende vijf jaar een besluit willen nemen.

De positieve effecten (maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren) overtreffen de negatieve effecten (ruimtelijke projecten die de luchtkwaliteit verslechteren). Door uitvoering van het NSL wordt overal in Nederland uiterlijk in juni 2011 de grenswaarde voor fijn stof en in januari 2015 de grenswaarde voor stikstofdioxide gehaald. Voor de agglomeratie Heerlen-Kerkrade moet door een Europees besluit in 2013 al aan de grenswaarde voor stikstofdioxide worden voldaan.

Het Rijk coördineert de totstandkoming en uitvoering van het NSL. Het Rijk maakt met provincies en gemeenten afspraken over toetsbare resultaten; in de NSL-gebieden moeten de normen voor luchtkwaliteit worden gehaald. De overheden kunnen op de uitvoering van de NSL-maatregelen worden afgerekend. De programma-aanpak sluit aan op de gebiedsgerichte aanpak die VROM gebruikt bij de uitvoering van de Nota Ruimte, de beleidsnota over de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Zo is bijvoorbeeld bij de herstructurering van oude stadswijken al veel ervaring opgedaan met gebiedsontwikkeling, een vorm van gebiedsgerichte aanpak.

De voordelen van het NSL:

 • Alle overheden werken samen aan verbetering van de luchtkwaliteit
  Het NSL is een unieke samenwerking tussen alle overheden om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dat levert een substantiële verbetering van de luchtkwaliteit op.
 • Uitstel voor het voldoen aan de grenswaarden
  Het NSL is de onderbouwing van het uitstel dat de Europese Commissie aan Nederland heeft verleend voor het voldoen aan de grenswaarden. Daardoor is er meer tijd om maatregelen uit te voeren en te ontwikkelen en daardoor kunnen ruimtelijke projecten doorgaan.
 • Ruimtelijke projecten profiteren van alle luchtkwaliteitsmaatregelen
  De effecten van ruimtelijke projecten worden gecompenseerd door het hele pakket van luchtkwaliteitsmaatregelen dat in het NSL is opgenomen.
 • Minder werklast
  Het programma betekent minder werk voor gemeenten. Gemeenten hoeven niet langer voor elk afzonderlijk project aan te tonen dat aan de grenswaarden wordt voldaan.