ABRvS 200805078/1/R2, 30 december 2009 (Bedrijventerrein Deurne)

Essentie:

Het luchtkwaliteitsonderzoek was ontoereikend voor een salderingsbesluit.

Toetsingskader: Besluit luchtkwaliteit 2005 (artikel 7)

Betreft: Goedkeuringsbesluit van provincie Noord-Brabant (GS) over het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Helmondsingel' van de gemeente Deurne

Relevante overwegingen:
2.13.6. Voor zover het college in navolging van de raad naar voren heeft gebracht dat tevens de luchtkwaliteit in de kern Deurne is berekend met het doel de verbetering van de luchtkwaliteit daar op grond van artikel 7, derde lid, van het Blk 2005 te kunnen salderen met een verslechtering van de luchtkwaliteit ter plaatse van de Helmondsingel, overweegt de Afdeling het volgende. In de actualisatie zijn slechts nieuwe berekeningen opgenomen voor de Helmondsingel. Voor de beoordeling van de luchtkwaliteit in de kern Deurne moet derhalve gebruik worden gemaakt van het luchtkwaliteitonderzoek.
Volgens het in zoverre onbetwiste deskundigenbericht zijn de verkeersintensiteiten die voor de berekening van de luchtkwaliteit in de kern Deurne zijn gebruikt, geschat en is niet duidelijk welke wegen in de kern zijn onderzocht. Voorts is volgens het deskundigenbericht de veronderstelde verkeersafname in de kern aanzienlijk en biedt het luchtkwaliteitonderzoek hiervoor geen onderbouwing. Met name is onduidelijk waarop de verkeersaantrekkende werking van de te verplaatsen bedrijfslocaties is gebaseerd, over welke wegen in en rondom Deurne het verkeer zich afwikkelt, of rekening is gehouden met de verkeersaantrekkende werking van de nieuwe functies op de vrijkomende bedrijfslocaties, en waar het aandeel vrachtwagenbewegingen in de verkeersintensiteit op is gebaseerd. Gelet hierop is de Afdeling van oordeel dat de saldering niet mocht worden gebaseerd op het luchtkwaliteitonderzoek. Nu de saldering geen stand houdt, is de conclusie dat het college zich bij het nemen van het bestreden besluit niet op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan voldoet aan de eisen van het Blk 2005.

2.13.7. De conclusie is dat hetgeen [appellant] op dit punt heeft aangevoerd aanleiding geeft voor het oordeel dat het bestreden besluit in zoverre is genomen in strijd met de bij het voorbereiden van een besluit te betrachten zorgvuldigheid.

Verwante rechtsoverwegingen staan bijvoorbeeld in:

ABRvS 200708452/1, 15 oktober 2008 (Varkenshouderij Sevenum)

2.9. Volgens het college kan met toepassing van zogenoemde saldering vergunning worden verleend, door ten behoeve van de bij het bestreden besluit vergunde inrichting de vergunning in te trekken van een viertal veehouderijen, die in eigendom zijn van vergunninghouder en die op ongeveer 7 kilometer van de inrichting zijn gelegen. [...]

2.9.2. De door het college in het verweerschrift gegeven motivering en de daarbij overlegde berekeningen bieden de Afdeling onvoldoende inzicht of wordt voldaan aan de, in artikel 5.16, vijfde lid, van de Wet milieubeheer en de artikelen 2 en 3 van de Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007, gestelde vereisten voor projectsaldering. Met de overgelegde berekeningen wordt geen inzicht verschaft in enerzijds de toename van de in aanmerking te nemen concentraties van zwevende deeltjes ten gevolge van de gevraagde inrichting en anderzijds de afname die daar tegenover wordt gesteld door intrekking van vergunningen voor de door het college genoemde inrichtingen. Voorts is ter zitting niet gebleken dat de door het college in aanmerking genomen intrekkingen van de vergunningen voldoende gewaarborgd zijn.

Datum uitspraak:
30 december 2009
Zaaknummer:
200805078/1/R2
Vindplaats:
www.raadvanstate.nl